Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Očima expertů: Trestat mladší?

Ondřej Tůma
Ondřej Tůma
3. 2. 2017
 11 534

Jak velký problém pro Česko představují dětští kriminálníci? Měli bychom snížit hranici trestní odpovědnosti, nebo patnáct roků stačí?

Očima expertů: Trestat mladší?

Poměrně často se diskutuje, jestli dětští zločinci patří za mříže a jestli by se neměla posunout hranice trestní odpovědnosti směrem dolů. Jedni tvrdí, že je mládež stále vyspělejší a že roste její agresivita, druzí oponují, že podle vědeckých studií a policejních statistik není přínos snížení hranice trestní odpovědnosti vůbec prokazatelný. V minulém roce se do Sněmovny dostal návrh skupiny poslanců v čele s Jeronýmem Tejcem (ČSSD), který u určitých trestných činů navrhoval snížit věk trestní odpovědnosti až na třináct let. Ve vládě návrh dostatek podporovatelů nezískal. Vznikla mezirezortní pracovní skupina, která se tématem snižování věku trestní odpovědnosti zabývala, změnu ale nedoporučila. „Závěry pracovní skupiny konstatují, že dosavadní zkušenosti s aplikací zákona o soudnictví ve věcech mládeže vypovídají o tom, že koncepce, na které tento zákon stojí, jsou správné a vhodně nastavené,“ odpovídá na náš dotaz Jakub Říman z tiskového oddělení Ministerstva spravedlnosti. A dodává, že jeho ministr se s těmito závěry ztotožňuje.

Co si o možnosti snížit věk trestní odpovědnosti myslí politici, právníci a kriminalisté. Má se věková hranice trestní odpovědnosti snižovat? A pokud, mělo by snížení hranice platit obecně, nebo pouze na vybrané závažnější trestné činy?

Jiří Pospíšil

europoslanec, bývalý ministr spravedlnosti

Jiří Pospíšil
-
+7
+

Debatě o snížení věku trestní odpovědnosti se nebráním, koneckonců jako ministr jsem předkládal do Poslanecké sněmovny nový trestní zákoník, který v prvotním návrhu obsahoval snížení věkové hranice na 14 let. Otázku ale nepovažuji za tak zásadní. Dnes máme i desetileté, jedenáctileté vrahy, a v takových případech snížení hranice o rok či dva nic neřeší. Za důležitější proto považuji se primárně zaměřit na to, jak se u nás zachází s mladými pachateli, jak se daří jejich výchova či zda má stát možnost ty nejnebezpečnější pachatele účinně izolovat od společnosti. Jinak řečeno podívat se na to, jak dnes fungují výchovné ústavy, zabezpečovací detence a další obdobné ústavy. Pokud by zákonodárci rozhodli o snížení věku trestní odpovědnosti, pak bych se osobně přimlouval, abychom zde neměli několik různých věkových hranic, to znamená například pro určité trestné činy 13 let a pro jiné 14 let. To většina zemí Evropská unie nemá a tam, kde to je, je to praxí velmi kritizováno.

Tomáš Sokol

advokát

Tomáš Sokol
-
+7
+

Nevidím pro změnu ani nejmenší důvod. Především nejsou vůči současné úpravě ze žádné ze zainteresovaných stran vznášeny námitky. Nejen že také nestoupá, ale ani nestagnuje a fakticky klesá četnost delikvence dětí do 15 let. Není tedy potřeba posilovat úlohu trestní represe. Hranice trestní odpovědnosti byla na 15 let nastavena s vědomím, že v tomto věku je většina populace už schopna rozpoznat, co je nedovolené, a ovládnout své jednání. Pokud vím, neexistuje žádná odborná studie, tím spíš vyčerpávající analýza, ze které by vyplývalo, že jsou současné děti dospělejší než ty o generaci před nimi. Pak bychom se mohli ocitnout v situaci, kdy každé druhé stíhání osoby mladší 15 let by bylo provázeno námitkami, že obviněný nebyl kvůli nízkému věku zcela příčetný. Bylo by třeba vypracovávat posudky, které by asi v řadě případů důvodnost této námitky potvrdily. A konečně, na delikty dětí mladších 15 let už dokáže stát adekvátně reagovat.

Jiří Dienstbier

poslanec, bývalý ministr pro lidská práva

Jiří Diesntbier
-
+4
+

Pravidla musejí platit pro všechny stejně, tedy i případné snížení věku trestní odpovědnosti by se mělo týkat spíš všech případných trestných činů než jen některých vybraných. Sám ovšem se snížením hranice trestní odpovědnosti nesouhlasím. Nemá jít o politické rozhodnutí, nota bene ne o rozhodnutí motivované nějakou aktuální kauzou. Má případně jít o výsledek debaty odborníků na vývoj dětí, výchovu i trestání, abychom si byli jisti, že děti v daném věku svou odpovědnost chápou. A také abychom měli jistotu, že trest povede k nápravě, a ne k recidivě. Tedy, že máme věznice (ale i výchovné ústavy) s dostatkem kvalifikovaných, důstojně placených zaměstnanců, kteří s dětskými pachateli denně systematicky pracují.

Navíc by byla chyba se domnívat, že děti, které se dopustí činu, který by v případě dospělých byl souzen jako trestný čin, trestány nejsou. Máme samostatný zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. Tento zákon podle mě řeší danou problematiku dostatečně. Umožňuje i různé druhy omezení dítěte na osobní svobodě a ukládání různých typů výchovných opatření.

Miroslav Antl

senátor

Miroslav Antl
-
+4
+

Nižší hranici než 15 let mají zhruba dvě třetiny evropských zemí. V českých zemích byla stanovena věková hranice trestní odpovědnosti již v roce 1852 rakouským trestním zákonem na 14 let věku – a přetrvala i po roce 1918. Až v roce 1950 byla hranice trestní odpovědnosti posunuta na 15 let věku. Je nepochybné, že za více než 160 let se vývoj výrazně posunul dopředu, mladá generace dřív dospívá, kriminologické výzkumy prokazují, že nebezpečí recidivy narůstá u stále mladších zločinců, přibývá brutalita a cynismus dětských pachatelů. A stačí se podívat, jak se někteří z nich chovají v dětských výchovných a diagnostických ústavech.

Přestože jsem zastáncem snížení věkové hranice trestní odpovědnosti, uvědomuji si současně, že taková změna musí projít odbornou diskuzí mezi (skutečnými) odborníky a být dokonale připravena k realizaci v praxi.

Jeroným Tejc

poslanec

Jeroným Tejc
-
+5
+

Prosazuji snížení hranice trestní odpovědnosti až na třináct let, a to v případě nejzávažnějších násilných trestných činů. Už třináctiletý pachatel by byl odpovědný, kdyby spáchal trestný čin, za který by dospělému pachateli hrozil výjimečný trest. 

Současně navrhuji, aby bylo možné udělit výjimečný trest za každou vraždu slovy trestního zákona „spáchanou s rozmyslem nebo po předchozím uvážení“. Tato změna by umožnila trestat za plánovanou vraždu i dětské pachatele od třinácti let věku. Návrh počítá se zvýšením maximálního trestu pro mladistvé z deseti na patnáct let odnětí svobody. Tento návrh na změnu zákona byl předložen k projednání Poslanecké sněmovně v květnu 2016. Nepovažoval bych ale za správné snižovat hranici trestní odpovědnosti pod 15 let pro ostatní, nedbalostní nebo méně závažné činy, jako by bylo například počítačové pirátství.

Eliška Wagnerová

senátorka

Eliška Wagnerová
-
+2
+

Věk úzce souvisí se svobodnou vůlí, která předpokládá schopnost osoby rozeznat škodlivost vlastního jednání a dále také musí být schopná vědomě se zdržet škodlivého jednání. Lze objektivně stanovit věk, kdy všechny osoby jsou dostatečně zralé k rozeznání a ovládnutí veškerého škodlivého jednání? Těžko, neboť dospívání je značně individualizované, nehledě k tomu, že některé trestněprávní souvislosti jsou tak složité, že jim těžko rozumí i osoba spolehlivě dospělá. Z uvedeného plyne, že věková hranice trestní odpovědnosti určovaná s ohledem na rozumové schopnosti mládeže je do určité míry fikce. Nedostatečná informovanost však platí i pro dospělé. Zde vidím velký dluh školního vzdělávání. Korekcí je relativní trestní odpovědnost mládeže, která zohledňuje mravní vyspělost individuálně a která se uplatňuje od roku 2004.

Do popředí především vstupuje zájem společenství, které chce být co nejšířeji chráněno. To je motiv volání po snížení hranice trestní odpovědnosti. Posouzení zákonodárce by nemělo být arbitrární; jinak řečeno – toliko politická vůle nedostačuje. Měla by se opírat o expertní stanoviska psychologů, jakož i o srovnávací analýzu a inspirovat se i vlastní minulostí.

Miroslav Scheinost

ředitel Institutu pro kriminologii a sociální prevenci

Miroslav Scheinost
-
+7
+

Podle mého názoru, který vychází z relevantních dat, vývoj kriminality nezletilých včetně závažné neukazuje na akutní potřebu razantního řešení v podobě snížení hranice trestní odpovědnosti. Ani u excesů typu vraždy si nemyslím, že by její snížení hranice mělo preventivní účinek; spíš by se jednalo skutečně o posílení odplatné a izolační funkce trestu, která je ovšem v zásadě možná i dnes.

S kým souhlasíte?

Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže je nejen podle mého názoru dobře formulován a dává k dispozici řadu opatření, která je možné vůči nezletilým přijmout a uplatnit. Tato opatření, zejména akreditované výchovné programy určené pro práci s nezletilými provinilci, by ale měla tvořit ucelený a dostupný systém.

Právní prostředí pro regulaci trestné činnosti nezletilců i pro jejich řádnou socializaci a edukaci je v České republice na poměrně dobré úrovni. Problémy nastávají spíš v uvádění zákonných ustanovení do praxe, v koordinaci potřebných zásahů a v limitech dostupných kapacit na straně zasahujících.

Z pohledu prevence jinak trestné činnosti nezletilců shledáváme stále závažné rezervy v koordinaci reakce na zjištěné problémové chování nezletilého a na případné asociální vlivy okolí, v němž vyrůstá, a ve včasnosti a vhodnosti diferencovaných a individualizovaných nápravných zásahů.

Spíš než snahu o snížení hranice trestní odpovědnosti nezletilých bychom asi potřebovali věcnou analýzu účinnosti prostředků, které máme již nyní k dispozici v rovině postihu i v rovině prevence.

Daňové přiznání online

Ohodnoťte článek

-
0
+

Sdílejte

Diskutujte (3)

Vstoupit do diskuze
Ondřej Tůma

Ondřej Tůma

Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studoval také na Fakultě humanitních studií v Praze a na Goethe-Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. Má za sebou stáže v Českém rozhlase... Více

Související témata

dětieliška wagnerovájiří dienstbierjiří pospíšiltomáš sokol
Daňové přiznání online

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo