Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Připravte se, minimální zálohy OSVČ vzrostou. Kolik si připlatíte a jak to ovlivní paušální daň?

Michal Hron
Michal Hron
27. 12. 2023
 54 327
OSVČ

Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění od 1. ledna vzrostou výrazněji, než bylo dosud zvykem. Kromě růstu odrážející vyšší průměrnou mzdu se o to postarají změny schválené v rámci vládního konsolidačního balíčku. Kolik přesně si tedy jako OSVČ od ledna připlatíte? Od kdy je třeba platit vyšší minimální zálohy na sociální pojištění? A co paušální daň? Poradíme.

Minimální zálohy na zdravotní pojištění 2024

Začněme tím nejjednodušším, a tím jsou minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění. Pro ně i v roce 2024 platí stejná pravidla jako dosud (13,5 % z vyměřovacího základu) a jejich výše se tedy odvíjí pouze od průměrné hrubé mzdy. Ta se pro rok 2024 zvyšuje z původních 40 324 Kč na 43 967 Kč, což znamená nárůst minimálních záloh na zdravotní pojištění pro hlavní činnost OSVČ o 246 Kč na 2 968 Kč měsíčně.

Pro vedlejší činnost OSVČ pak nadále platí, že zálohy na zdravotní pojištění buď neplatí vůbec, nebo se jejich výše odvíjí až od pravidelného přehledu pro zdravotní pojišťovnu podávaného po daňovém přiznání každý rok. Při vedlejší činnosti tedy není potřeba hradit ani minimální zálohy, zatímco OSVČ na hlavní činnost musí platit alespoň minimální zálohy na zdravotní i sociální pojištění.

Výše minimální zálohy u zdravotního pojištění v roce 2024

Druh činnosti

Zdravotní pojištění

Hlavní činnost

2 968 Kč

Vedlejší činnost

0 Kč OSVČ, která je zároveň zaměstnána a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů, nebo vypočtená výše zálohy dle přehledu v ostatních případech.


Existují ale i výjimky v podobě různých skupin obyvatel nacházejících se v konkrétní životní situaci, které jsou od plateb záloh na zdravotní pojištění osvobozeny. Patří mezi ně:

  • OSVČ na vedlejší činnost, které jsou současně zaměstnány – za ně odvody hradí zaměstnavatel,

  • důchodci, rodiče na rodičovské nebo mateřské dovolené a studenti do 26 let – za tyto skupiny hradí odvody stát

Případný doplatek na pojištění se stanoví po roce při pravidelném zúčtování. U zaměstnanců je určen výměrem z jejich skutečného výdělku. U skupin OSVČ, u nichž odvody hradí stát, se bude výše záloh odvíjet od reálného výdělku.

Minimální zálohy na sociální pojištění 2024

O něco složitější je to v roce 2024 u minimálních záloh OSVČ na sociální pojištění. Do jejich standardního výpočtu (29,2 % z vyměřovacího základu) totiž zasahují změny schválené v rámci konsolidačního balíčku, který výši záloh na sociální pojištění OSVČ od roku 2024 postupně zvyšuje. Cílem podle vlády je, aby se výsledná výše důchodů u podnikatelů přiblížila částce, kterou dnes pobírají zaměstnanci (od ledna 2024 má být průměrný důchod cca 20 700 Kč).

Platí totiž, že OSVČ velmi často (zhruba 60 % všech) odvádějí na sociální pojištění pouze minimální povinnou částku, což ovšem znamená, že jejich důchod je ve výsledku velmi nízký. MPSV zároveň přiznává, že cílem úprav je dostat více financí do průběžného důchodového systému, který je rok od roku v čím dál větším deficitu.

Proto by se povinný minimální vyměřovací základ měl v příštích třech letech postupně zvýšit z 25 % průměrné mzdy na úroveň 40 %. Znamená to, že zatímco v 2023 platí minimální vyměřovací základ pro odvod důchodového pojištění na hlavní činnost 10 081 Kč (tedy 2 944 Kč měsíčně včetně příspěvku na pojištění zaměstnanosti 1,2 %, bez něj 2 823 Kč), s úpravou by v konečné fázi bylo už 4 710 Kč měsíčně. To je nárůst o celých 60 procent.

Rok 2024 je pak prvním rokem zvýšení minimálního vyměřovacího základu. Ten se ze současných 25 % průměrné mzdy zvýší o pět procentních bodů na 30 % (s výjimkou prvních třech let podnikání, pokud daná OSVČ po dobu předchozích 20 kalendářních let tuto činnost nevykonávala, kdy nadále platí 25% sazba odpovídající platbě vě výši 3 210 Kč měsíčně). Znamená to, že minimální zálohy na sociální pojištění OSVČ se zvýší na 3 852 Kč měsíčně, tedy o 908 Kč oproti současnosti.

Vyšší odvody ovšem čekají i ty, kteří platí vyšší než minimální zálohy. OSVČ totiž zároveň budou od ledna 2024 platit pojistné nejméně z 55 % namísto současných 50 % základu daně.

 

2023

2024

2025

2026

Minimální vyměřovací základ

25%

30%

35%

40%

Vyměřovací základ

50%

55%

55%

55%

Pro OSVČ, které vykonávají vedlejší činnost, stoupne v roce 2024 minimální záloha na sociální pojištění na 1 413 Kč ze současných 1 178 Kč. Neplatí se pouze v prvním roce výkonu vedlejší činnosti. 

Celkové minimální zálohy OSVČ v roce 2024

Sečteno podrženo, minimální zálohy OSVČ se v roce 2024 zvýší dohromady o 1 154 koruny měsíčně. Na zálohy na zdravotní pojištění připadá růst o 246 Kč měsíčně, zatímco zálohy na sociální pojištění vzrostou o 908 Kč za měsíc. To je podstatně víc než letos, kdy oproti roku 2022 vzrostly pouze o 198 Kč měsíčně. Konkrétní změny shrnují tabulky níže.

 

Zálohy na sociální pojištění OSVČ

 

rok 2024

rok 2023

Minimální měsíční záloha – hlavní činnost

3852 Kč

2944 Kč

Minimální měsíční záloha – vedlejší činnost

1413 Kč

1178 Kč

Zálohy na zdravotní pojištění OSVČ

 

rok 2024

rok 2023

Minimální měsíční záloha – hlavní činnost

2968 Kč

2722 Kč

Minimální měsíční záloha – vedlejší činnost

neplatí se

neplatí se

Celkem tedy na zálohách na zdravotní a sociální pojištění zaplatí v roce 2024 každá OSVČ nejméně 6 820 Kč měsíčně. Zejména lidé pracující v (nutno podotknout nelegálním, byť stále hojně využívaném) švarcsystému si tak musí dobře spočítat, jak moc (a zda vůbec) se jim tento režím pracovně-právního vztahu vyplatí.

Nejdůležitější termíny pro platbu záloh OSVČ 2024

Pozor, i z pohledu termínů pro platbu nových minimálních záloh OSVČ nás čekají lehké zmatky. Zatímco u zdravotního pojištění se minimální záloha běžně mění hned od platby za leden (a nic se na tom nemění ani pro rok 2024), vládní balíček s touto logikou nově počítá i u sociálního pojištění. Minimální záloha OSVČ na sociální pojištění se tak bude nově zvedat hned od lednové platby.

„Zvýšená záloha na sociální pojištění pro OSVČ bude platit od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém OSVČ podala nebo měla podat Přehled o výši daňového základu. Pokud však OSVČ platí minimální zálohy, je třeba první zvýšenou částku zaplatit již v lednu 2024,“ vysvětluje na svém webu například poradenská společnost Neotax.

Zatímco tak dosud u sociálního pojištění platilo, že se minimální záloha měnila až v měsíci, kdy odevzdáte přehled za předchozí rok, tedy nejčastěji v dubnu nebo květnu, v roce 2024 se tato částka zvyšuje už s lednovou zálohou. Stejné pak platí i pro novou výši paušální daně (viz poslední bod přehledu).

Nemocenské pojištění OSVČ 2024

I výše plateb na nemocenské pojištění OSVČ se od 1. 1. 2024 mění. Konkrétně se od ledna nového roku se zvyšuje sazba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ z 2,1 % na 2,7 % z měsíčního vyměřovacího základu. Z důvodu zvýšení sazby pojistného na nemocenské pojištění se tak zvyšuje i minimální výše pojistného na nemocenské pojištění OSVČ, která v roce 2024 činí 216 Kč (2,7 % z 8 000 Kč). Minimální vyměřovací základ pro pojistné na nemocenské pojištění OSVČ se pro rok 2024 nemění (zůstává 8 000 Kč).

Sazba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ2,7 %
Minimální výše pojistného na nemocenské pojištění OSVČ216 Kč

Pro OSVČ je povinné hradit si pouze důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Ten platí buď v rámci jednoho sociálního odvodu přímo České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), nebo v rámci paušální daně převodem na účet Finanční správy. Účast na nemocenském pojištění je pro živnostníky dobrovolná.

Kdo se pro něj rozhodne a bude jej hradit dostatečně dlouho, má podobně jako zaměstnanec nárok na nemocenskou, peněžitou pomoc v mateřství, otcovskou poporodní péči a dlouhodobé ošetřovné, uvádí ČSSZ na svém webu. V našem starším přehledu najdete vše o nemocenském pojištění pro OSVČ.

OSVČ nemocenské pojištění kalkulačka 2024

Jak se zvýší paušální daň pro rok 2024?

Veškeré výše uvedené změny se z logiky věci promítnou i do celkové výše paušální daně. Ta umožňuje od roku 2021 dobrovolně odvádět jednotnou měsíční částku, která obsahuje nejen daň z příjmu, ale právě i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Původně ji mohli využívat pouze podnikatelé s ročními příjmy do milionu Kč, od roku 2023 platí i pro OSVČ s příjmy do dvou milionů Kč (podrobněji nová pásma paušální daně rozebrali kolegové na Peníze.cz).

Pravidla pro zařazení do pásem se nemění. Stejná zůstává také dosavadní logika výpočtu: V prvním pásmu je daň z příjmů určená pevnou částkou 100 Kč měsíčně, k ní se připočte minimální záloha na sociální pojištění navýšená o 15 procent a minimální záloha na zdravotní pojištění. Ve druhém a třetím pásmu je pevnou částkou v zákoně určena jak daň, tak i výše odvodů.

Popsané změny ve výpočtu záloh OSVČ na zdravotní a sociální pojištění tak znamenají, že paušální daň od ledna 2024 vzroste v prvním pásmu na 7 498 korun měsíčně (o 1 290 korun víc než letos), ve druhém pásmu zaplatí 16 745 Kč měsíčně (o 745 korun víc než dosud) a ve třetím pásmu stoupne paušální daň na 27 139 Kč měsíčně (to je o 1 139 Kč víc než letos).

Měsíční výše paušální daně za rok 2024

 

Celková paušální platba

Daň z příjmů

Pojistné na důch. poj.

Pojistné na zdrav. poj.

I. pásmo

7 498 Kč

(6208 Kč za rok 2023)

100 Kč

(nemění se)

4 430 Kč

(3 386 Kč za rok 2023)

2 968 Kč

(2 722 Kč za rok 2023)

II. pásmo

16 745 Kč 

(16 000 Kč za rok 2023)

4 963 Kč 

(nemění se)

8 191 Kč

(7 446 Kč za rok 2023)

3 591 Kč

(nemění se)

III. pásmo

27 139 Kč 

(26 000 Kč za rok 2023)

9 320 Kč 

(nemění se)

12 527 Kč

(11 388 Kč za rok 2023 )

5 292 Kč

(nemění se)

Roční výše paušální daně za rok 2024

 

Celková paušální platba

Daň z příjmů

Pojistné na důch. poj.

Pojistné na zdrav. poj.

I. pásmo

89 976 Kč

(74 496 Kč za rok 2023)

1 200 Kč 

(nemění se)

53 160 Kč

(40 632 Kč za rok 2023)

35 616 Kč

(32 664 Kč za rok 2023 )

II. pásmo

200 940 Kč

(192 000 Kč za rok 2023)

59 556 Kč

(nemění se)

98 292 Kč

(89 352 Kč za rok 2023)

43 092 Kč

(nemění se)

III. pásmo

325 668 Kč

(312 000 Kč za rok 2023)

111 840 Kč

(nemění se)

150 324 Kč

(136 656 Kč za rok 2023)

63 504 Kč 

(nemění se)

Zdroj: Generální finanční ředitelství, Peníze.cz

Vstup do takzvaného paušálního režimu je dobrovolný. Kdo se chce nově k paušální dani pro příští rok přihlásit, má čas do 10. ledna 2024. Buď podá písemného oznámení na podatelně finančního úřadu, poštou, nebo elektronicky přes datovou schránku či na webu Moje daně.

Kdo paušální daň využíval už v roce 2023 a chce v tom pokračovat, nemusí nic dělat, pokračuje automaticky (musí přitom stále splňovat podmínky pro paušální daň) a jenom si zvýší od ledna platbu. Naopak kdo se chtěl od paušální daně odhlásit, musí to finančnímu úřadu dopředu nahlásit.

Kalkulačka: vyplatí se paušální daň?

Nezdanitelné části základu daně

Slevy na dani

Daňové přiznání online

Zaujali jsme vás? Pokračujte...

Přišla zima a s ní i nový Finmag. Co v něm najdete?

Kam kráčí nakladatelé? Český knižní trh je v dobré kondici. Nulová DPH na knížky ale cenovky na pultech nejspíš nezmění. Co bude s ušetřenými penězi?

Finmag předplatnéZdroj: Finmag

KNIHY JSOU BYZNYS

• Jak zacloumal knižním trhem nástup komiksu? • Proč si za sebe slavné osobnosti nechávají psát knihy? • Investice do knih se vyplatí, ale pro byznys se to dělat nedá.

BYZNYS JE HRA

• Než úspěšní podnikatelé zestárnou, musí vyřešit, co bude dál. Kdo převezme Pradu? • Hřbitovy mají problém: Velká poptávka nepřináší víc peněz. • Kolik platů stojí byt?

Ohodnoťte článek

-
4
+

Sdílejte

Diskutujte (2)

Vstoupit do diskuze
Michal Hron

Michal Hron

Šéfredaktor webu Finmag.cz. Novinář s dlouholetou praxí z největších českých médií, milovník moderních technologií i přístupů, ale i čisté nedotčené přírody. Po krachu vydavatelství Mladá fronta přešel... Více

Související témata

byznysdaněfinancekonsolidační balíčekOSVČpodnikáníPodnikavé Českosociální pojištěníVše o...zálohyzdravotní pojištění
Daňové přiznání online

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo