Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

MOSTEM z.s., IČO: 07254237, sídlo: Praha

Subjekt MOSTEM z.s. spolek. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou L 70402/MSPH. Společnost vznikla 17. 7. 2018 a sídlí na adrese Budapešťská 1491/5, 102 00 Praha - Hostivař. IČO společnosti je 07254237.

MOSTEM z.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 6. 5. 2024

Aktuální rejstřík
RES

Základní informace o MOSTEM z.s. - dle obchodního rejstříku

Datum zápisu
17. 7. 2018
Datum vzniku
17. 7. 2018
Název
MOSTEM z.s.
zapsáno 17. 7. 2018
Adresa sídla společnosti
Budapešťská 1491/5, 102 00 Praha - Hostivař
zapsáno 17. 7. 2018
IČO
07254237
zapsáno 17. 7. 2018
Právní forma
Spolek
zapsáno 17. 7. 2018
Spisová značka
L 70402/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 17. 7. 2018
Účel
1) Účelem Spolku, tj. hlavní činností Spolku, je participace na zvyšování vzdělanosti všech generací, zvláště v oblastech majících vliv na rozvoj právního vědomí, morálky, vlastenectví a toleranci, a tím přispívat k dosahování obecného blaha. Především jde o poskytování veřejně prospěšných služeb (činností) společnosti zaměřených na výchovu a vzdělávání, ochranu základních práv a svobod zaručených ústavním pořádkem České republiky a ochrany podstatných konstrukčních prvků právního státu a to zejména lidských práv a základních svobod, práv národnostních a etnických menšin, práv hospodářských, sociálních a kulturních, práv na soudní a jinou ochranu. Spolek navazuje na dobré tradice evropského a českého vědeckého učení a myšlení a v souladu s Ústavou České republiky na nedotknutelné hodnoty lidské důstojnosti a svobody. Spolek je součástí evropských a českých výchovně-vzdělávacích a vědeckých institucí působící za účelem upevnění vlastenectví, zvyšování odborné úrovně, právního vědomí a vzdělávání fyzických a právnických osob, pracovníků státních orgánů a orgánů veřejné správy a zájmové samosprávy. Jde o otevřenou a svobodnou společnost rovnoprávných členů, která přispívá k právní osvětě občanů a právnických osob v oblasti poznatelnosti práva platného v právním prostředí Evropské unie a jejího hospodářského prostoru. Její činností jsou veřejně prospěšné služby pro všechny, kteří o to požádají v souladu s předmětem a cíli tohoto Spolku, a to zejména: a) výzkum a vývoj v oblasti společenských věd zejména práva a sociologie, vedený v souladu s cíly a předmětem Spolku. Jde o výzkum aplikovaný, případně uskutečňovaný na základě zakázek třetích osob, přičemž svoboda vědeckého bádání a možnost využívání a rozšiřování výsledků duševní tvůrčí činnosti autory zůstávají tímto nedotčeny. Předmětem aplikovaného výzkumu jsou konkrétní právní vztahy, jako zvláštní druh společenských vztahů a právní skutečnosti, se kterými je vznik, změna nebo zánik právních vztah spojen. b)vědecká a znalecká činnost, realizovaná zejména formou zpracování studií, posudků, analýz a expertíz, odborných vyjádření, rozborů, nebo jejich zprostředkování, podle konkrétních dohodnutých požadavků. Spolek je vědeckou institucí specializující se na právně-vědeckou činnost v jednotlivých odvětvích práva a zapisuje se do seznamu vědeckých ústavů vedených Ministerstvem spravedlnosti České republiky. c) činnost založena na participaci a spolupráci Spolku s fyzickými a právnickými osobami i zahraničními, školami, profesními organizacemi, státními a nestátními vědeckými a znaleckými institucemi, orgány státní a veřejné správy, soudy a Policií České republiky, veřejnoprávními korporacemi (územními, zájmovými a profesními), jakož i dalšími vhodnými institucemi. d) realizace odborných, profesních a právních zkoušek opravňujících na výkon funkce insolvenčního správce, znalce, rozhodce a komerčního právníka, podávání návrhů Ministru spravedlnosti České republiky, příslušným úřadům, komorám a institucím na jejich uznání nebo započtení právní praxe právních čekatelů či absolventů zkoušek opravňujících výkon právnického povolání. Spolek je za tímto účelem oprávněn vydat na žádost osoby příslušné osvědčení. e)výchovná a vzdělávací, vědecké-výzkumná a vývojová a další tvůrčí činnost. Spolek pořádá speciální výuku pro znaleckou činnost, odborné kurzy, školení, konference, semináře, společenské a kulturní akce a jiné vzdělávací programy v různých oblastech práva soukromého a veřejného a článku IV. této Zakládací smlouvy. Spolek zajišťuje organizaci kurzů, školení a jejich materiální zabezpečení, přípravu materiálů a podkladů pro školení, zajišťuje kvalifikované lektory a vlastní lektorskou činnost. Spolek je oprávněn v souladu s příslušnými právními přepisy požádat o akreditaci studijních či vzdělávacích programů Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky či jinou organizaci oprávněnou na akreditaci. f) poskytování finanční pomoci, poskytování finanční podpory, poskytování darů, subvencí a dotací na podporu výchovné a vzdělávací, vědecké-výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Spolek v rámci své činnosti zejména finančně podporuje neziskovou činnost jiných subjektů v oblasti výchovné a vzdělávací, vědecké-výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti, a dále spolek finančně podporuje podnikání malých a středních podniků, podporuje vznikající firmy, zaměřené na inovace, ICT technologie a další technologie ve výrobě, podnikatelské inkubátory, technologie pro efektivnější způsoby výroby energie nebo využívání obnovitelných zdrojů energie, zlepšování podnikatelského prostředí, inovace, ochranu práv průmyslového vlastnictví, atp. . Tato činnost je nasměrována zejména na: aa) celoživotní vzdělávání, které zahrnuje všechny formy učení (ať už v prostředí tradičních vzdělávacích institucí v rámci vzdělávacího systému či mimo něj), které jsou chápány jako jediný propojený celek, který dovoluje rozmanité a četné přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním a který umožňuje získávat stejné kvalifikace a kompetence různými cestami a kdykoli během života. bb) globální rozvojové vzdělávání, které je celoživotní vzdělávací proces, informuje o rozdílech a podobnostech mezi životy lidí v rozvojových (tzv. globální jih) a rozvinutých (tzv. globálních sever) zemích. usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které ovlivňují životy všech lidí. podporuje osobnostní růst tak, aby člověk byl schopen a ochoten sám aktivně řešit vlastní problémy i se zapojit do řešení problémů společnosti, v níž žije na úrovni regionu, státu, i úrovni mezinárodní. směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život a naplňovat svůj potenciál. cc) poradenské a zprostředkovatelské služby v oblasti práva, psychologie, sociologie, životného prostředí, filosofie, soudního a sociálního inženýrství. dd) vydavatelská a nakladatelská činnost navazující na celkovou činnost Spolku, která spočívá zejména ve vydávání novin, časopisů, knih a brožur, plakátů, inzertních katalogů, náborových a reklamních materiálů, formulářů a jiných tištěných materiálů. ee) zprostředkování a obstaravatelská činnost znalců a jiných osob v oblasti práva, lékařství, stavebnictví a architektuře, strojírenství, hutnictví, energetice, chemii, potravinářství, zemědělství a lesnictví, textilním a oděvním průmyslu a dalších průmyslových odvětvích, jejich školení v oblasti práva, etiky a jiných společenských věd, a za tímto účelem Spolek vede seznam znalců a odborných osob. ff) činnost probace a mediace, zejména rozvoj jejich standardů v souladu s doporučenými Rady Evropy, rozvoj nových metod prevence kriminality, způsobů řešení konfliktů a řešení následků trestné činnosti, které zohledňují zájmy a potřeby oběti, pachatele, či jejich sociálního prostředí. Realizace projektů přinášející nové efektivní přístupy v této oblasti a dobrovolné organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným, kdy prostřednictvím úzké spolupráce s řadou institucí si zvolí individuální přístup a tedy změnou v chování a postojích předchází sociálnímu vyloučení, které vyplývá z rizikového chování těchto osob. gg) zastupování fyzických osob především ve věcech ochrany před diskriminací z důvodu pohlaví, rasy, barvy, pleti, jazyka, náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národní nebo etnické menšině, rodu nebo jiného postavení. ff) za podmínek určených právními předpisy České republiky Spolek uznává odbornou kvalifikaci a jinou profesní způsobilost státních příslušníků členských států Evropské unie a příslušníků jiných států vyžadovanou pro výkon regulované činnosti na území České republiky.
zapsáno 17. 7. 2018
Název nejvyššího orgánu
Valná hromada
zapsáno 17. 7. 2018
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Živé firmy

Pro tento subjekt neevidujeme žádné kontaktní údaje.

Přidat kontaktní údaje

Poslední změny a události MOSTEM z.s. - dle obchodního rejstříku

17. 4. 2024
Změna adresy: člen statutárního orgánu Markéta Zacharová
17. 4. 2024
Změna adresy: skutečný majitel Markéta Zacharová
1. 10. 2022
Změna funkce: Markéta Zacharová z přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem na přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
1. 6. 2021
Zapsán skutečný majitel Markéta Zacharová, jako přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem
17. 7. 2018
Vznik společnosti MOSTEM z.s.

Vizualizace vztahů osob a společností - MOSTEM z.s.

Personální obsazení, vedení MOSTEM z.s. - dle obchodního rejstříku

Jednatel MOSTEM z.s. - dle obchodního rejstříku

JEDNATEL
Markéta Zacharová
Jeronýmova, 397 01 Písek - Budějovické Předměstí
Den vzniku funkce: 17. 7. 2018
zapsáno 17. 7. 2018 vymazáno 17. 4. 2024
JEDNATEL
Markéta Zacharová
Lannova, 110 00 Praha - Nové Město
Den vzniku funkce: 17. 7. 2018
zapsáno 17. 4. 2024
Počet členů
1
zapsáno 17. 7. 2018
Způsob jednání
Jednatel spolku rozhoduje ve všech věcech spolku samostatně.
zapsáno 17. 7. 2018

Skuteční majitelé MOSTEM z.s. - dle obchodního rejstříku

Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Markéta Zacharová
Jeronýmova, 397 01 Písek - Budějovické Předměstí
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 17. 7. 2018
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 1. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Markéta Zacharová
Jeronýmova, 397 01 Písek - Budějovické Předměstí
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 17. 4. 2024
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 17. 7. 2018
zapsáno 1. 10. 2022 vymazáno 17. 4. 2024
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Markéta Zacharová
Lannova, 110 00 Praha - Nové Město
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 17. 7. 2018
zapsáno 17. 4. 2024

Hodnocení společnosti - MOSTEM z.s.

-
0
+

Sídlo společnosti MOSTEM z.s. na mapě

Budapešťská 1491/5, 102 00 Praha - Hostivař

Údaje o MOSTEM z.s., Budapešťská 1491/5, 102 00 Praha - Hostivař, IČO: 07254237 byly staženy 6. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Spolek MOSTEM z.s. sídlí na adrese: Budapešťská 1491/5, 102 00 Praha - Hostivař.
  • Spolek MOSTEM z.s. má IČO 07254237.
  • Spolek MOSTEM z.s. vznikl 17. 7. 2018.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo