Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Rail Invest a.s., IČO: 27825248, sídlo: Ostrava

Subjekt Rail Invest a.s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3616/KSOS. Její základní kapitál je ve výši 7 542 180 000 Kč. Společnost vznikla 17. 12. 2007 a sídlí na adrese Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava - Přívoz. IČO společnosti je 27825248 a DIČ je CZ27825248.

Rail Invest a.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 4. 5. 2024

Aktuální rejstřík
RES DPH

Základní informace o Rail Invest a.s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
17. 12. 2007
Obchodní firma
Rail Invest a.s.
zapsáno 17. 12. 2007
Adresa sídla společnosti
Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava - Přívoz
zapsáno 17. 12. 2007 vymazáno 13. 1. 2015
Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava - Přívoz
zapsáno 13. 1. 2015
IČO
27825248
zapsáno 17. 12. 2007
DIČ
Identifikátor datové schránky
8srfxgh
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 17. 12. 2007
Spisová značka
B 3616/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 17. 12. 2007
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Živé firmy

Pro tento subjekt neevidujeme žádné kontaktní údaje.

Přidat kontaktní údaje

Poslední změny a události Rail Invest a.s. - dle obchodního rejstříku

5. 11. 2021
Změna základního kapitálu z 2 000 000 Kč na 7 542 180 000 Kč
5. 11. 2021
Zapsána akcie 2 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3 770 090 000 Kč
27. 2. 2019
Zapsán skutečný majitel Ing. Peter Šuška, jako přímý skutečný majitel
27. 2. 2019
Zapsán skutečný majitel Ing. Rudolf Šuška, jako přímý skutečný majitel
13. 1. 2015
Vymazán člen statutárního orgánu Miroslav Golč

Vizualizace vztahů osob a společností - Rail Invest a.s.

Informace o podnikání a činnosti Rail Invest a.s. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s nájmem
zapsáno 17. 12. 2007

Majetek Rail Invest a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál Rail Invest a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 17. 12. 2007 vymazáno 5. 11. 2021
7 542 180 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 5. 11. 2021

Akcie Rail Invest a.s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 17. 12. 2007 vymazáno 13. 1. 2015
20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 13. 1. 2015
2 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3 770 090 000 Kč
zapsáno 5. 11. 2021

Ostatní skutečnosti Rail Invest a.s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 13. 1. 2015
Na společnost přešla část jmění rozdělované společnosti Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., se sídlem Na Valše 237/21, Přívoz, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 465 81 979, která byla uvedena v projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 24.6.2019.
zapsáno 1. 8. 2019
Usnesení valné hromady obchodní společnosti Rail Invest a.s., se sídlem Na Valše 676/18, Přívoz, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 278 25 248 (dále též jen Společnost) ze dne 31.10.2021 o zvýšení základního kapitálu: (i) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 7.540.180.000,- Kč (slovy: sedm miliard pět set čtyřicet milionů jedno sto osmdesát tisíc korun českých), tj. z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši 7.542.180.000,- Kč (slovy: sedm miliard pět set čtyřicet dva miliony jedno sto osmdesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Stávající výše základního kapitálu byla plně splacena. (ii) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: počet akcií a jejich jmenovitá hodnota: 2 (slovy: dva) kusy akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 3.770.090.000,- Kč (slovy: tři miliardy sedm set sedmdesát milionů devadesát tisíc korun českých). forma akcií: na jméno. akcie se upisují jako listinné akcie (dále též jen Nové akcie). (iii) Přednostní právo na upisování Nových akcií nebylo omezeno ani vyloučeno. Všichni akcionáři Společnosti se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na upsání Nových akcií, a to svým prohlášením dle ust. § 490 odst. 2 a 3 zákona o obchodních korporacích. (iv) Všechny Nové akcie tak budou upisovány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou: pan Ing. Peter Šuška, datum narození 24.3.1965, pobyt Ostrava, Lhotka, Televizní 388/44 a pan Ing. Rudolf Šuška, datum narození 30.11.1967, pobyt Ostrava, Lhotka, Bobrovnická 338/67, kdy každému z nich bude nabídnuta k úpisu jedna Nová akcie (dále též jen Určení zájemci). Nové akcie budou upisovány na základě smluv o úpisu akcií, které budou v písemné formě uzavřeny mezi Určenými zájemci a Společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouvy o úpisu akcií musí obsahovat zejména náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. (v) Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Nové akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 a násl. zákona o obchodních korporacích. (vi) Upisovací lhůta činí jeden měsíc od dne přijetí tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu. Návrh smlouvy o úpisu Nových akcií je představenstvo Společnosti povinno doručit Určenému zájemci nejpozději do pěti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu spolu s upozorněním pro Určeného zájemce, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu Nových akcií s jeho úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Nových akcií dle tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Nových akcií Určeným zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu neúčinné. (vii) Emisní kurs jedné Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí tak 3.770.090.000,- Kč (slovy: tři miliardy sedm set sedmdesát milionů devadesát tisíc korun českých). (viii) Připouští se možnost započtení pohledávek Určených zájemců vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií takto: a) určení započítávaných pohledávek včetně jejich výše a jejich vlastníků: připouští se možnost započtení těchto peněžitých pohledávek Určeného zájemce pana Ing. Petera Šušky za Společností: 1.pohledávka ve výši 1.940.090.000,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set čtyřicet milionů devadesát tisíc korun českých), a to z titulu nezaplacené části kupní ceny dle Smlouvy o převodu podílu, která byla uzavřena dne 11.4.2008 (ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 11.4.2008) mezi Ing. Peterem Šuškou jako převodcem a Společností jako nabyvatelem, na základě které Ing. Peter Šuška převedl na Společnost svůj podíl ve výši 50% v obchodní společnosti Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., se sídlem Na Valše 237/21, Přívoz, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 465 81 979, spisová značka C 3694 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále též jen společnost OOS). 2.pohledávka ve výši 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých), a to z titulu dosud nevyplaceného příplatku mimo základní kapitál Společnosti dle Rozhodnutí představenstva Společnosti o vrácení poskytnutých peněžitých příplatků mimo základní kapitál ze dne 10.10.2021, na základě kterého bylo rozhodnuto o vrácení příplatku Ing. Peteru Šuškovi v této výši, který byl Ing. Peterem Šuškou poskytnut Společnosti na základě Dohody o přijetí příplatku ze dne 3.9.2018. 3.pohledávka ve výši 230.000.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet milionů korun českých), a to z titulu neuhrazené úplaty dle Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 10.10.2021 mezi Ing. Peterem Šuškou jako postupitelem a Společností jako postupníkem, na základě které Ing. Peter Šuška postoupil na Společnost svou pohledávku za obchodní společností Wagon Legios a.s., se sídlem Musílkova 257/48, Košíře, 150 00 Praha 5, identifikační číslo: 097 30 257, spisová značka B 25891 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen společnost Wagon Legios) ve výši 230.000.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet milionů korun českých). 4.pohledávka ve výši 600.000.000,- Kč (slovy: šest set milionů korun českých), a to z titulu neuhrazené úplaty dle Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 3.7.2019 mezi obchodní společností Financial Found a.s., se sídlem Musílkova 257/48, Košíře, 150 00 Praha 5, identifikační číslo: 278 25 302, spisová značka B 25889 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen společnost Financial Found) jako postupitelem a Společností jako postupníkem, a kdy společnost Financial Found postoupila tuto svou pohledávku za Společností na Ing. Petera Šušku Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 10.10.2021, a který se tak stal novým věřitelem Společnosti. (dále též společně jen pohledávky Ing. Petera Šušky). připouští se možnost započtení těchto peněžitých pohledávek Určeného zájemce pana Ing. Rudolfa Šušky za Společností: 1.pohledávka ve výši 1.940.090.000,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set čtyřicet milionů devadesát tisíc korun českých), a to z titulu nezaplacené části kupní ceny dle Smlouvy o převodu podílu, která byla uzavřena dne 11.4.2008 (ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 11.4.2008) mezi Ing. Rudolfem Šuškou jako převodcem a Společností jako nabyvatelem, na základě které Ing. Rudolf Šuška převedl na Společnost svůj podíl ve výši 50% ve společnosti OOS. 2.pohledávka ve výši 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých), a to z titulu dosud nevyplaceného příplatku mimo základní kapitál Společnosti dle Rozhodnutí představenstva Společnosti o vrácení poskytnutých peněžitých příplatků mimo základní kapitál ze dne 10.10.2021, na základě kterého bylo rozhodnuto o vrácení příplatku Ing. Rudolfu Šuškovi v této výši, který byl Ing. Rudolfem Šuškou poskytnut Společnosti na základě Dohody o přijetí příplatku ze dne 3.9.2018. 3.pohledávka ve výši 230.000.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet milionů korun českých), a to z titulu neuhrazené úplaty dle Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 10.10.2021 mezi Ing. Rudolfem Šuškou jako postupitelem a Společností jako postupníkem, na základě které Ing. Rudolf Šuška postoupil na Společnost svou pohledávku za společností Wagon Legios ve výši 230.000.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet milionů korun českých). 4.pohledávka ve výši 600.000.000,- Kč (slovy: šest set milionů korun českých), a to z titulu neuhrazené úplaty dle Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 3.7.2019 mezi společností Financial Found jako postupitelem a Společností jako postupníkem, a kdy společnost Financial Found postoupila tuto svou pohledávku za Společností na Ing. Rudolfa Šušku Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 10.10.2021, a který se tak stal novým věřitelem Společnosti. (dále též společně jen pohledávky Ing. Rudolfa Šušky). pohledávky Ing. Petera Šušky tak mohou být započteny v plném rozsahu oproti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nové akcie, která mu bude nabídnuta k úpisu. celková výše pohledávek Ing. Petera Šušky odpovídá výši pohledávky Společnosti na splacení emisního kursu Nové akcie, která mu bude nabídnuta k úpisu. pohledávky Ing. Rudolfa Šušky tak mohou být započteny v plném rozsahu oproti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nové akcie, která mu bude nabídnuta k úpisu. celková výše pohledávek Ing. Petera Šušky odpovídá výši pohledávky Společnosti na splacení emisního kursu Nové akcie, která mu bude nabídnuta k úpisu. b) pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: - smlouva o započtení bude mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny, - obsah smlouvy o započtení musí odpovídat návrhu smlouvy o započtení schválenému rozhodnutím valnou hromadou Společnosti, - představenstvo Společnosti je povinno společně s návrhem smlouvy o úpisu Nových akcií doručit Určenému zájemci Společností podepsaný návrh smlouvy o započtení, - Určený zájemce je povinen doručit Společnosti podepsanou smlouvu o započtení ve lhůtě pro úpis Nových akcií a tímto bude emisní kurs jím upsané Nové akcie splacen. - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které se započítávají. - uzavřením smlouvy o započtení bude splacen emisní kurs Nových akcií upsaných Určenými zájemci. (ix) Valná hromada podle § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích schvaluje návrhy smluv o započtení vzájemných pohledávek, jež budou uzavřeny mezi Společností a Určenými zájemci (návrh smlouvy o započtení pro Určeného zájemce Ing. Petera Šušku tvoří přílohu číslo 1 notářského zápisu a návrh smlouvy o započtení pro Určeného zájemce Ing. Rudolfa Šušku tvoří přílohu číslo 2 notářského zápisu).
zapsáno 5. 11. 2021

Personální obsazení, vedení Rail Invest a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo Rail Invest a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda představenstva
Ing. Rudolf Šuška
Bobrovnická, 725 28 Ostrava - Lhotka
Den vzniku funkce: 17. 12. 2007
Den vzniku členstvi: 17. 12. 2007
zapsáno 17. 12. 2007 vymazáno 10. 12. 2009
Místopředseda představenstva
Dana Maguláková
Bolotova, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Den vzniku funkce: 17. 12. 2007
Den zániku funkce: 12. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 17. 12. 2007
Den zániku členstvi: 12. 12. 2014
zapsáno 17. 12. 2007 vymazáno 13. 1. 2015
Člen představenstva
Miroslav Golč
Nábřeží SPB, 708 00 Ostrava - Poruba
Den vzniku členstvi: 17. 12. 2007
Den zániku členstvi: 12. 12. 2014
zapsáno 17. 12. 2007 vymazáno 13. 1. 2015
Předseda představenstva
Ing. Rudolf Šuška
Rainstrasse, Pfäffikon, Švýcarská konfederace
Den vzniku funkce: 17. 12. 2007
Den vzniku členstvi: 17. 12. 2007
zapsáno 10. 12. 2009 vymazáno 21. 8. 2013
Předseda představenstva
Ing. Rudolf Šuška
Bobrovnická, 725 28 Ostrava - Lhotka
Den vzniku funkce: 17. 12. 2007
Den zániku funkce: 12. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 17. 12. 2007
Den zániku členstvi: 12. 12. 2014
zapsáno 21. 8. 2013 vymazáno 13. 1. 2015
Člen představenstva
Ing. Rudolf Šuška
Bobrovnická, 725 28 Ostrava - Lhotka
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2014
zapsáno 13. 1. 2015
Počet členů
1
zapsáno 13. 1. 2015
Způsob jednání
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně.
zapsáno 17. 12. 2007 vymazáno 13. 1. 2015
Za společnost jedná člen představenstva.
zapsáno 13. 1. 2015

Dozorčí rada Rail Invest a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda dozorčí rady
Ing. Peter Šuška
Televizní, 725 28 Ostrava - Lhotka
Den vzniku funkce: 17. 12. 2007
Den zániku funkce: 23. 11. 2009
Den vzniku členstvi: 17. 12. 2007
Den zániku členstvi: 23. 11. 2009
zapsáno 17. 12. 2007 vymazáno 10. 12. 2009
Člen dozorčí rady
František Jančička
Borovského, 734 01 Karviná - Ráj
Den vzniku členstvi: 17. 12. 2007
Den zániku členstvi: 23. 11. 2009
zapsáno 17. 12. 2007 vymazáno 10. 12. 2009
Člen dozorčí rady
Ludmila Žáková
Nábřeží SPB, 708 00 Ostrava - Poruba
Den vzniku členstvi: 17. 12. 2007
Den zániku členstvi: 23. 11. 2009
zapsáno 17. 12. 2007 vymazáno 10. 12. 2009
Předseda dozorčí rady
Ing. Peter Šuška
Inselweg, Hurden, Švýcarská konfederace
Den vzniku funkce: 23. 11. 2009
Den vzniku členstvi: 23. 11. 2009
zapsáno 10. 12. 2009 vymazáno 21. 8. 2013
Člen dozorčí rady
František Jančička
Borovského, 734 01 Karviná - Ráj
Den vzniku členstvi: 23. 11. 2009
Den zániku členstvi: 12. 12. 2014
zapsáno 10. 12. 2009 vymazáno 13. 1. 2015
Člen dozorčí rady
Ludmila Žáková
Nábřeží SPB, 708 00 Ostrava - Poruba
Den vzniku členstvi: 23. 11. 2009
Den zániku členstvi: 12. 12. 2014
zapsáno 10. 12. 2009 vymazáno 13. 1. 2015
Předseda dozorčí rady
Ing. Peter Šuška
Televizní, 725 28 Ostrava - Lhotka
Den vzniku funkce: 23. 11. 2009
Den zániku funkce: 12. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 23. 11. 2009
Den zániku členstvi: 12. 12. 2014
zapsáno 21. 8. 2013 vymazáno 13. 1. 2015
Člen dozorčí rady
Ing. Peter Šuška
Televizní, 725 28 Ostrava - Lhotka
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2014
zapsáno 13. 1. 2015
Počet členů
1
zapsáno 13. 1. 2015

Skuteční majitelé Rail Invest a.s. - dle obchodního rejstříku

Přímý skutečný majitel
Ing. Rudolf Šuška
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 50 % . jednají ve shodě. sourozenci.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 27. 2. 2019
zapsáno 27. 2. 2019
Přímý skutečný majitel
Ing. Peter Šuška
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 50% . jednají ve shodě. sourozenci .
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 27. 2. 2019
zapsáno 27. 2. 2019

Hodnocení společnosti - Rail Invest a.s.

-
0
+

Sídlo společnosti Rail Invest a.s. na mapě

Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava - Přívoz

Údaje o Rail Invest a.s., Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 27825248 byly staženy 4. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost Rail Invest a.s. sídlí na adrese: Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava - Přívoz.
  • Společnost Rail Invest a.s. má IČO 27825248.
  • Společnost Rail Invest a.s. vznikla 17. 12. 2007.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo