Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

AŠ Financial Services a.s. v likvidaci, IČO: 28499450, sídlo: Praha

Subjekt AŠ Financial Services a.s. v likvidaci akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 14885/MSPH. Její základní kapitál je ve výši 47 400 000 Kč. Společnost vznikla 12. 12. 2008 a sídlí na adrese Veselská 699, 199 00 Praha 9 - Letňany. IČO společnosti je 28499450 a DIČ je CZ28499450.

AŠ Financial Services a.s. v likvidaci - výpis z obchodního rejstříku k datu 4. 5. 2024

Obchodní rejstřík
RES DPH

Základní informace o AŠ Financial Services a.s. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
12. 12. 2008
Obchodní firma
C4SQ17AS, a.s.
zapsáno 12. 12. 2008 vymazáno 24. 6. 2011
AŠ Financial Services a.s.
zapsáno 24. 6. 2011 vymazáno 25. 10. 2022
AŠ Financial Services a.s. v likvidaci
zapsáno 25. 10. 2022
Adresa sídla společnosti
Benediktská 722/11, 110 00 Praha 1 - Staré Město
zapsáno 12. 12. 2008 vymazáno 11. 7. 2011
Veselská 699, 199 00 Praha 9 - Letňany
zapsáno 11. 7. 2011
IČO
28499450
zapsáno 12. 12. 2008
DIČ
Identifikátor datové schránky
fx2djpr
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 12. 12. 2008
Spisová značka
B 14885/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 12. 12. 2008
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Živé firmy

Pro tento subjekt neevidujeme žádné kontaktní údaje.

Přidat kontaktní údaje

Poslední změny a události AŠ Financial Services a.s. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

20. 6. 2023
Zapsán insolvenční správce KOPPA, v.o.s.
20. 6. 2023
Podrobnosti o insolvenci naleznete na detailu
29. 12. 2022
Vymazán předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
25. 10. 2022
Změna názvu z AŠ Financial Services a.s. na AŠ Financial Services a.s. v likvidaci
25. 10. 2022
Zapsán likvidátor JUDr. Patrik Graňák, jako likvidátor

Vizualizace vztahů osob a společností - AŠ Financial Services a.s. v likvidaci

Informace o podnikání a činnosti AŠ Financial Services a.s. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 13. 6. 2011 vymazáno 29. 12. 2022
Předmět činnosti
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 12. 12. 2008

Majetek AŠ Financial Services a.s. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál AŠ Financial Services a.s. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 12. 12. 2008 vymazáno 14. 4. 2014
47 400 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 14. 4. 2014

Akcie AŠ Financial Services a.s. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Akcie
20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 12. 12. 2008 vymazáno 23. 1. 2014
20 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 23. 1. 2014 vymazáno 14. 4. 2014
474 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 14. 4. 2014

Ostatní skutečnosti AŠ Financial Services a.s. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Důvod zvýšení základního kapitálu: Z důvodu kapitálového posílení Společnosti a s ohledem na potřebu posílení vnitřních zdrojů financování Společnosti a kapitálové přiměřenosti, a z důvodu posílení důvěryhodnosti Společnosti v obchodních vztazích a při získávání vlastních zdrojů se zvyšuje základní kapitál Společnosti upsáním nových akcií s tím, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku ve výši 45.400.000,00 Kč (čtyřicet pět milionů čtyři sta tisíc korun českých), tj. z částky ve výši 2.000.000,00 Kč (dva miliony korun českých) na částku ve výši 47.400.000,00 Kč (čtyřicet sedm milionů čtyři sta tisíc korun českých), peněžitým vkladem a upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových 454 (čtyři sta padesáti čtyř) kusy kmenových akcií, které budou vydány v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých). Akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě (dále i jen „Nové akcie“). Předem určený zájemce: Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na úpis Nových akcií Společnosti podle ustanovení § 204a odst. (7) Obchodního zákoníku a veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci - obchodní společnosti DIGAPONY INVEST Ltd., číslo společnosti 100442, se sídlem 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelská republika (dále i jen „Předem určený zájemce“), který upíše všech nových 454 (čtyři sta padesát čtyři) kusů kmenových akcií, které budou vydány v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých). Předem určený zájemce upíše všech 454 (čtyři sta padesát čtyři) kusů Nových akcií, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností (dále i jen „Smlouva o upsání akcií“). Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité hodnoty akcií, výši emisního kursu a lhůtu jeho splacení. Emisní kurs: Emisní kurs Nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. u každé Nové akcie částce ve výši 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých) a lze jej splatit výhradně peněžitým vkladem. Emisní kurs Nových akcií bude splacen peněžitým vkladem v souladu s tímto rozhodnutím, stanovami Společnosti a zákonem. Lhůta a místo pro upsání akcií předem určeným zájemcem: Nové akcie, které mají být upsány v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti, budou nabídnuty k úpisu pouze Předem určenému zájemci. Předem určený zájemce je oprávněn upsat tyto Nové akcie ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku v souladu s § 204 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání Nových akcií dojde uzavřením Smlouvy o upsání akcií mezi Předem určeným zájemcem a Společností, přičemž podpisy na této Smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Místem pro úpis akcií bude sídlo Společnosti, tj. adresa Praha 9 - Letňany, Veselská 699, PSČ 199 00. Rozvazovací podmínkou úpisu akcií je v souladu s § 203 odst. 4 obchodního zákoníku právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze jako příslušeného rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu: Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Společnosti za Předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu do celkové výše 45.400.000,00 Kč (čtyřicet pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) proti pohledávce Předem určeného zájemce za Společností z titulu smlouvy o postoupení pohledávky „Agreement on Assignment of Receivable“ ze dne 31. 01. 2013 (třicátého prvního ledna roku dva tisíce třináct) uzavřené mezi obchodní společností BESTCARS Trade s.r.o., IČ 247 45 197, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 170788, jako postupitelem a Předem určeným zájemcem jako postupníkem, v celkové výši 45.404.664,93 Kč (čtyřicet pět milionů čtyři sta čtyři tisíc šest set šedesát čtyři korun českých devadesát tři haléřů). Peněžitý vklad a způsob jeho splacení, pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií: Emisní kurs Nových akcií je Předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem. Tento způsob splacení emisního kursu Nových akcií se schvaluje. Předem určený zájemce jako upisovatel splatí emisní kurs Nových akcií, které upíše na základě tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, takto: - emisní kurs Nových akcií, tedy částku ve výši 45.400.000,00 Kč (čtyřicet pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) splatí Předem určený zájemce jako upisovatel dnem, kdy se Společností uzavře Smlouvu o započtení pohledávky (dále i jen „Smlouva o započtení“), a to tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí. Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu Nových akcií Jediný akcionář schvaluje. Pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: Stanovují se tato pravidla pro uzavření Smlouvy o započtení: Společnost zašle Předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení, opatřený podpisem osob, oprávněných jednat jménem Společnosti, nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání Nových akcií, a Předem určený zájemce je povinen Smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne doručení návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí Společnosti podepsanou Smlouvu o započtení do sídla Společnosti.
zapsáno 23. 1. 2014 vymazáno 14. 4. 2014
Jediný akcionář Společnosti učinil při výkonu působnosti valné hromady Společnosti dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: 1. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku ve výši 45.400.000,- Kč (čtyřicet pět milionů čtyři sta tisíc korun českých), tj. z částky ve výši 2.000.000,-Kč (dva miliony korun českých) na částku ve výši 47.400.000,- Kč (čtyřicet sedm milionů čtyři sta tisíc korun českých), peněžitým vkladem a upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových 454 (čtyři sta padesáti čtyř) kusy kusů kmenových akcií, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Akcie budou vydány jako cenný papír. 3. Předem určený zájemce: Veškeré nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu Společnosti ve smyslu ustanovení § 475 pís. c) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále i jen zákon o obchodních korporacích). Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci - obchodní společnosti DIGAPONY INVEST Ltd., číslo společnosti 100442, se sídlem 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelská republika (dále i jen Předem určený zájemce), který upíše všech nových 454 (čtyři sta padesát čtyři) kusů kmenových akcií, které budou vydány jako cenný papír budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). 4. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. u každé nově upsané akcie částce ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) a lze jej splatit výhradně peněžitým vkladem. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem v souladu s tímto rozhodnutím, stanovami Společnosti a zákonem. Výši emisního kurzu Jediný akcionář výslovně schvaluje. 5. Lhůta pro upsání akcií Předem určeným zájemcem: Lhůta pro úpis akcií Předem určeným zájemcem bude činit 8 (osm) týdnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, která bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, a návrh bude doručen Předem určenému zájemci do 4 (čtyř) týdnů ode dne sepsání tohoto notářského zápisu. Doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. 6. Připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Společnosti za Předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu do celkové výše 45.400.000,- Kč (čtyřicet pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) proti pohledávce Předem určeného zájemce za Společností z titulu smlouvy o postoupení pohledávky Agreement on Assignment of Receivable ze dne 31. 01. 2013 (třicátého prvního ledna roku dva tisíce třináct) uzavřené mezi obchodní společností BESTCARS Trade s.r.o., IČ 247 45 197, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 170788, jako postupitelem a Předem určeným zájemcem jako postupníkem, v celkové výši 45.404.664,93 Kč (čtyřicet pět milionů čtyři sta čtyři tisíc šest set šedesát čtyři korun českých devadesát tři haléřů). Peněžitý vklad a způsob jeho splacení, pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií: Předem určený zájemce jako upisovatel splatí emisní kurs nově upisovaných akcií, které upíše na základě tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 478 odst. 2 zákon o obchodních korporacích, takto: emisní kurs nově upisovaných akcií, tedy částku ve výši 45.400.000,- Kč (čtyřicet pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) splatí Předem určený zájemce jako upisovatel dnem, kdy se Společností uzavře Smlouvu o započtení (dále i jen Smlouva o započtení), a to tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí. Návrh Smlouvy o započtení Jediný akcionář schvaluje a schválený návrh Smlouvy o započtení tvoří přílohu notářského zápisu. Pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: Stanovují se tato pravidla pro uzavření Smlouvy o započtení: Společnost zašle Předem určenému zájemci návrh Smlouvy o započtení nejpozději do 4 (čtyř) týdnů ode dne upsání nově upisovaných akcií, a Předem určený zájemce je povinen Smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do 4 (čtyř) týdnů ode dne doručení návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí Společnosti podepsanou Smlouvu o započtení do sídla Společnosti.
zapsáno 14. 4. 2014
Počet členů statutárního orgánu: 3
zapsáno 14. 4. 2014
Počet členů dozorčí rady : 3
zapsáno 14. 4. 2014
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85 Cm 2138/2022-5 ze dne 1. 9. 2022 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 28. 9. 2022.
zapsáno 25. 10. 2022

Údaje o insolvencích AŠ Financial Services a.s. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Údaje o insolvenci
Insolvenční zápis: Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Městského soudu v Praze č.j. MSPH 55 INS 9275/2023-A-2 ze dne 9.6.2023. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 9.6.2023 v 11:59 hodin.
zapsáno 20. 6. 2023
Insolvenční zápis: Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 55 INS 9275/2023-A-8 ze dne 15.6.2023 bylo rozhodnuto o prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 15.6.2023 v 10:07 hodin.
zapsáno 20. 6. 2023
Insolvenční správce
KOPPA, v.o.s., 25428578
Mozartova 679/21, 460 01 Liberec - Liberec I-Staré Město
zapsáno 20. 6. 2023

Personální obsazení, vedení AŠ Financial Services a.s. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo AŠ Financial Services a.s. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Člen představenstva
Jan Štěpánek
Osadní, 170 00 Praha 7
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2008
Den zániku členstvi: 28. 6. 2011
zapsáno 12. 12. 2008 vymazáno 11. 7. 2011
Předseda představenstva
Daniel Běhálek
Na Volánové, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 28. 6. 2011
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2011
zapsáno 11. 7. 2011 vymazáno 5. 11. 2015
Místopředseda představenstva
Jiří Koudelka
Rezlerova, 109 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 28. 6. 2011
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2011
zapsáno 11. 7. 2011 vymazáno 1. 8. 2015
Místopředseda představenstva
Jiří Koudelka
Rezlerova, 109 00 Praha - Petrovice
Den vzniku funkce: 28. 6. 2011
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2011
zapsáno 1. 8. 2015 vymazáno 1. 7. 2018
Předseda představenstva
Daniel Běhálek
Na Volánové, 160 00 Praha - Vokovice
Den vzniku funkce: 28. 6. 2011
Den zániku funkce: 28. 9. 2016
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2011
Den zániku členstvi: 28. 9. 2016
zapsáno 5. 11. 2015 vymazáno 3. 1. 2019
Místopředseda představenstva
Jiří Koudelka
Rezlerova, 109 00 Praha - Petrovice
Den vzniku funkce: 28. 6. 2011
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2011
zapsáno 1. 7. 2018 vymazáno 14. 3. 2019
Místopředseda představenstva
Jiří Koudelka
Táborská, 251 01 Říčany - Říčany
Den vzniku funkce: 28. 6. 2011
Den zániku funkce: 1. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2011
Den zániku členstvi: 1. 12. 2014
zapsáno 14. 3. 2019 vymazáno 16. 4. 2019
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.
zapsáno 12. 12. 2008

Dozorčí rada AŠ Financial Services a.s. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Předseda dozorčí rady
Ing. Tomáš Munzi
Benediktská, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Den vzniku funkce: 12. 12. 2008
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2008
zapsáno 12. 12. 2008 vymazáno 18. 3. 2013
Člen dozorčí rady
MVDr. Tereza Zavadilová
Osadní, 170 00 Praha 7
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2008
zapsáno 12. 12. 2008 vymazáno 10. 9. 2015
Člen dozorčí rady
Veronika Štěpánková
Na Bělidle, 150 00 Praha 5
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2008
Den zániku členstvi: 12. 3. 2010
zapsáno 12. 12. 2008 vymazáno 21. 12. 2010
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Ondřej
Novákových, 180 00 Praha 8
Den vzniku členstvi: 20. 10. 2010
Den zániku členstvi: 28. 6. 2011
zapsáno 21. 12. 2010 vymazáno 11. 7. 2011
Člen dozorčí rady
Milan Chovanec
Na Rybníkoch, Pečovská Nová Ves, Slovenská republika
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2011
zapsáno 11. 7. 2011
Předseda dozorčí rady
Ing. Tomáš Munzi
Sluneční náměstí, 158 00 Praha - Stodůlky
Den vzniku funkce: 12. 12. 2008
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2008
zapsáno 18. 3. 2013 vymazáno 19. 4. 2019
Člen dozorčí rady
MVDr. Tereza Štěpánek Zavadilová
Kováříkova, 152 00 Praha - Hlubočepy
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2008
Den zániku členstvi: 12. 3. 2010
zapsáno 10. 9. 2015 vymazáno 11. 5. 2019
Předseda dozorčí rady
Ing. Tomáš Munzi
Benediktská, 110 00 Praha - Staré Město
Den vzniku funkce: 12. 12. 2008
Den zániku funkce: 12. 3. 2010
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2008
Den zániku členstvi: 12. 3. 2010
zapsáno 19. 4. 2019 vymazáno 11. 5. 2019

Jediný akcionář AŠ Financial Services a.s. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Jediný akcionář
SKYCORPS C4S s.r.o., 27642020
Benediktská 722/11, 110 00 Praha 1 - Staré Město
zapsáno 12. 12. 2008 vymazáno 13. 6. 2011

Likvidátor AŠ Financial Services a.s. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Likvidátor
JUDr. Patrik Graňák
Svatováclavská, 733 01 Karviná - Fryštát
zapsáno 25. 10. 2022

Hodnocení společnosti - AŠ Financial Services a.s. v likvidaci

-
0
+

Sídlo společnosti AŠ Financial Services a.s. v likvidaci na mapě

Veselská 699, 199 00 Praha 9 - Letňany

Údaje o AŠ Financial Services a.s. v likvidaci, Veselská 699, 199 00 Praha 9 - Letňany, IČO: 28499450 byly staženy 4. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost AŠ Financial Services a.s. v likvidaci sídlí na adrese: Veselská 699, 199 00 Praha 9 - Letňany.
  • Společnost AŠ Financial Services a.s. v likvidaci má IČO 28499450.
  • Společnost AŠ Financial Services a.s. v likvidaci vznikla 12. 12. 2008.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo