Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

GEOSTAV CZECH a.s., IČO: 45273588, sídlo: Praha

Subjekt GEOSTAV CZECH a.s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1507/MSPH. Její základní kapitál je ve výši 18 500 000 Kč. Společnost vznikla 1. 5. 1992 a sídlí na adrese Elišky Přemyslovny 1343, 156 00 Praha - Zbraslav. IČO společnosti je 45273588 a DIČ je CZ45273588.

GEOSTAV CZECH a.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 25. 3. 2024

Aktuální rejstřík
RES DPH

Základní informace o GEOSTAV CZECH a.s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
1. 5. 1992
Obchodní firma
Teltras a.s.
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 15. 11. 2004
GEOSTAV CZECH a.s.
zapsáno 15. 11. 2004
Adresa sídla společnosti
Šenovská 434, 182 00 Praha 8 - Ďáblice, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 21. 12. 1999
Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha 5
zapsáno 21. 12. 1999 vymazáno 20. 2. 2019
Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha - Zbraslav
zapsáno 20. 2. 2019 vymazáno 10. 5. 2022
Elišky Přemyslovny 1343, 156 00 Praha - Zbraslav
zapsáno 10. 5. 2022
IČO
45273588
zapsáno 1. 5. 1992
DIČ
Identifikátor datové schránky
awdd9ar
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 1. 5. 1992
Spisová značka
B 1507/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 1. 5. 1992
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Telefon
257 923 866
E-mail
Webové stránky
Kontaktní adresa
Elišky Přemyslovny 380, 15600 Praha - Zbraslav

Poslední změny a události GEOSTAV CZECH a.s. - dle obchodního rejstříku

20. 3. 2024
Změna adresy: člen statutárního orgánu Ing. Marek Břinčil
20. 3. 2024
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Ing. Jiří Břinčil
20. 3. 2024
Změna dne vzniku nebo zániku členství: Ing. Petra Jean
20. 3. 2024
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Petr Lacina
10. 5. 2022
Změna sídla z Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha - Zbraslav na Elišky Přemyslovny 1343, 156 00 Praha - Zbraslav

Vizualizace vztahů osob a společností - GEOSTAV CZECH a.s.

Informace o podnikání a činnosti GEOSTAV CZECH a.s. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
1.Výkon poštovního provozu a poštovní novinové služby pro potřeby národního hospodářství, obrany a bezpečnosti státu a pro potře- by obyvatelstva v okruhu těchto činností - doprava všech druhů poštovních zásilek, - peněžní služby pošty, včetně obstaravatelských činností, - rozšiřování tuzemského i zahraničního tisku a zasílání čs. periodického tisku do zahraničí, - prodej doplňkového zboží v jednotné síti pošty a PNS na území ČR v souladu s akty SPU a doporučeními a dokumenty NÚ SPU, OSS.
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 17. 5. 1994
12.Tvorba a údržba informační databáze pro potřeby informačního sysrému odvětví spojů. 13.Tuzemská a zahraniční obchodní činnost s poštovními ceninami a filatelistickým zbožím, stanovení maloobchodních cen poš- tovních známek pro sběratelské účely, vydávaných a dovážených filatelistických publikací a potřeb. 14.Vydavatelství odborné literatury, provozních předpisů, pomůcek a tiskopisů, propagačních a informačních materiálů v oblastech své činnosti. 15.Tisk jiných cenin nebo tiskovin pro potřebu resortu i mimore-
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 17. 5. 1994
2.Výkon realizační činnosti v oblasti poštovních cenin. 3.Přenos všech druhů signálů, zpráv a informací po jednotné te- lekomunikační síti /dále jen JTS/, s výjimkou sítě rozhlaso- vých a televizních vysílačů. 4.Přenos zpráv potřebných pro zajištění provozu JTS a poskyto- vání telekomunikačních služeb pro potřeby řízení státu a národ- ního hospodářství, pro potřeby obrany a bezpečnosti čs. území a pro potřeby obyvatelstva na území ČR v souladu s dokumenty MTU, CCITT, OSS. 5.Výkon státní správy na úseku pošty, telekomunikací a na úseku
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 17. 5. 1994
28.Jednota výrobních, distribučních a obchodních zájmů a potřeb poštovního provozu se státními zájmy. 29.Činnost Poštovního muzea podle zásad a norem vydavatele stát- ních poštovních cenin. 30.Nakládání s poštovními známkami a jinými poštovními ceninami propadlými ve prospěch státu na území ČR. 31.Spojová doprava prováděná vlastní automobilovou dopravou a provoz speciálních mechanizačních prostředků a opraven.
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 17. 5. 1994
Neveřejných telekomunikačních zařízení a poškozování podzem- ních telekomunikačních vedení a zařízení. 6.Výkon státní inspekce telekomunikací, odborného technického do- zoru spojů a činnosti specializovaného stavebního úřadu a stát- ního staveního dohledu. 7. Výstavba, provoz a rozvoj jednotné sítě pošty, PNS a JTS na území ČR, digitalizace JTS, v souladu s koncepčními záměry a rozvojovými programy, včetně součinnosti na jejich tvorbě, projekční, inženýrské a výzkumně-vývojové činnosti. 8.Připojování neveřejných telekomunikačních zařízení na JTS a
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 17. 5. 1994
Sortních objednavatelů, včetně zahraničních vydavatelů cenin. 16.Zajištění návaznosti čs. poštovní sítě a JTS na mezinárodní /světovou/ poštovní a telekomunikační síť. 17.Zabezpečení mezinárodních poštovních a telekomunikačních slu- žeb při dodržení tarifů,směrování a způsobu provozu sjednaných zakladatelem se zahraničními správami spojů, resp. uznanými soukromými provozovatelstvími. 18.Centralizovaná organizace mezinárodní poštovní přepravy pro celé území ČR k zabezpečení ochrany a bezpečnosti státu apli- kace celního, devizového a tiskového zákona a jednotného pro-
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 17. 5. 1994
Tranzity a byla dosažena stanovená průchodnost a odolnost. 22.Výkon obstaravatelských činností a centrálního paušálu poš- tovního na základě dohod s partnerskými organizacemi, zajišťu- jících jednotné podmínky pro poskytování těchto služeb na ce- lém území ČSFR. 23.Příprava funkce jednotné sítě pošty, PNS a JTS pro období BPS, vytváření Státní Spojové Služby a realizace akcí zvlášt- ní části plánu. 24.Realizace a propagace emisní činnosti poštovních známak a ji- ných poštovních cenin podle zásad a emisních záměrů vydavatele
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 17. 5. 1994
Včetně provádění mezinárodní výměny poštovních cenin. 25.Výroba, distribuce, prodej, skartace a archivace poštovních cenin a tisků s tím souvisejících, včetně příležitostních poštovních razítek a výkon bezpečnostního dozoru v této ob- lasti podle zásad a norem vydavatele státních poštovních ce- nin. 26.Zabezpečení potřebného množství a druhů poštovních cenin pro účely poštovního provozu na území i pro SPT Bratislava, s.p. 27.Agenda poštovních razítek, zřizování příležitostných poštov- ních přepážek, včetně strojové propagace.
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 17. 5. 1994
Vozního vztahu k zahraničním poštovním správám. 19.Jednotný systém operativního řízení poštovního provozu, PNS a telekomunikačního provozu podle zásad a norem zakladatele v souladu s potřebami jednotné síťě pošty, PNS a JTS, včetně zabezpečení návaznosti na systémy operativního řízení teleko- munikační sítě na území ČR. 20.Provoz zvláštní telekomunikační sítě na území ČR. 21.Centralizovaná organizace dálkové části JTS tak, aby byla za- jišťena návaznost na primární síť VAKSS RVHP a zabezpečeny potřeby obrany a bezpečnosti státu, mezinárodní nekomutované
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 17. 5. 1994
Začleňování telekomunikačních zařízení do JTS na území ČR. 9.Vývoj, výroba, montáž, prodej, dovoz a vývoz technických a pro- vozních prostředků pošty a PNS, vývoj, výroba, montáž, prodej, dovoz a vývoz telekomunikačních zařízení, pracovních a montáž- ních pomůcek. 10.Činnost vyplívající z provozu, údržby, modernizace, rozvoje a výstavby zařízení a objektů v majetku podniku, včetně ser- visní činnosti pro tuzemské a zahraniční zařízení podmiňující nebo související s provozem síťe pošty, PNS a JTS. 11. Kalkulace sazeb za zásilky a spojové služby.
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 17. 5. 1994
Provádění bytových a občanských staveb
zapsáno 17. 5. 1994 vymazáno 26. 1. 1999
Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků)
zapsáno 17. 5. 1994 vymazáno 26. 1. 1999
Provádění průmyslových staveb
zapsáno 17. 5. 1994 vymazáno 26. 1. 1999
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 17. 5. 1994
Podzemní práce prováděné hornickým způsobem - hloubení jam a šachtic do 15 m hloubky, ražení štol do 12 m2 profilu
zapsáno 17. 5. 1994
Veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava
zapsáno 17. 5. 1994
Opravy motorových vozidel.
zapsáno 26. 1. 1999
Provádění staveb včetně jejich změn,udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.
zapsáno 26. 1. 1999
Realitní agentura-správa nemovitostí.
zapsáno 26. 1. 1999
Výroba stavebních hmot.
zapsáno 26. 1. 1999
Poradenská a kunzultační činnost ve stavebnictví
zapsáno 21. 12. 1999
Pronájem motorových vozidel
zapsáno 21. 12. 1999
Pronájem stavebních strojů a zařízení
zapsáno 21. 12. 1999
Zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví
zapsáno 21. 12. 1999
Hornická činnost
zapsáno 25. 10. 2000
Skladování zboží a manipulace s nákladem
zapsáno 16. 3. 2002

Majetek GEOSTAV CZECH a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál GEOSTAV CZECH a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
23 125 000 Kč
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 18. 4. 2020
18 500 000 Kč
zapsáno 18. 4. 2020

Akcie GEOSTAV CZECH a.s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
23125 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 17. 5. 1994
23125 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Podoba akcií : listinné
zapsáno 17. 5. 1994 vymazáno 20. 3. 2014
23125 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 20. 3. 2014 vymazáno 18. 4. 2020
23125 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 800 Kč
zapsáno 18. 4. 2020

Ostatní skutečnosti GEOSTAV CZECH a.s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle §172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na kte- rý přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 22.4.1909 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmeno- vání členů představenstva a dozorčí rady.
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 1. 5. 1992
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle §172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na kte- rý přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 22.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmeno- vání členů představenstva a dozorčí rady.
zapsáno 1. 5. 1992
Změna stanov dle notářského zápisu ke dni 28.10.1993.
zapsáno 17. 5. 1994
Změna stanov ze dne 14.12.1994.
zapsáno 8. 3. 1995
Počet členů statutárního orgánu: 3
zapsáno 20. 3. 2014
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 20. 3. 2014
Dosavadní výše základního kapitálu ve výši 23.125.000,-- Kč se snižuje o částku 4.625.000,-- Kč na novou výši základního kapitálu ve výši 18.500.000,-- Kč. S částkou odpovídající snížení základní kapitálu bude naloženo tak, že tato bude vyplacena akcionářům společnosti. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je snížení nepoměru mezi rozsahem faktické ekonomické aktivity společnosti a vlastními zdroji společnosti a tím přispění k efektivnější alokaci finančních zdrojů akcionářům.
zapsáno 2. 7. 2019

Personální obsazení, vedení GEOSTAV CZECH a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo GEOSTAV CZECH a.s. - dle obchodního rejstříku

Představenstvo společnosti
prof. ing. Vladimír Hájek
Bítovská, 140 00 Praha 4
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 17. 5. 1994
Člen statutárního orgánu
ing. Miroslav Šedivý
K Červenému vrchu, 160 00 Praha 6
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 17. 5. 1994
Člen statutárního orgánu
Jiří Schier
M. Kopeckého, 169 00 Praha 6, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 17. 5. 1994
Člen představenstva
Ing. Jiří Břinčil
Ke Kamínce 1292, Praha 5 - Zbraslav, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 17. 5. 1994 vymazáno 8. 3. 1995
Člen představenstva
Jaroslav Jeřábek
Elišky Přemyslovny 382, Praha 5 - Zbraslav, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 17. 5. 1994 vymazáno 8. 3. 1995
Člen představenstva
Ing. Miroslav Hejnák, CSc.
Slezská 119, Praha 3 - Vinohrady, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 17. 5. 1994 vymazáno 8. 3. 1995
Člen představenstva
Ak. arch. Jiří Veselý
Říjnová 29, Praha 8 - Ďáblice, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 17. 5. 1994 vymazáno 8. 3. 1995
Člen představenstva
Ing. Tomáš Klepek
Na Ořechovce 13, Praha 6 - Střešovice, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 17. 5. 1994 vymazáno 8. 3. 1995
Člen představenstva
Ing. Václav Kruk
Tusarova 26, Praha 7 - Holešovice, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 17. 5. 1994 vymazáno 8. 3. 1995
Člen představenstva
Ing. Jiří Charvát
Vodňanského 12, 169 00 Praha 6 - Břevnov, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 17. 5. 1994 vymazáno 31. 3. 1998
Předseda představenstva
Vladimír Machek
Lubná 297, okres Svitavy, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 8. 3. 1995 vymazáno 31. 3. 1998
Místopředseda představenstva
Ing. Jiří Břinčil
Ke kamínce 1292, Praha 5 - Zbraslav, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 8. 3. 1995 vymazáno 31. 3. 1998
Člen představenstva
Ing. Ludvík Hegrlík
Sendražice 16, okres Hradec Králové, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 8. 3. 1995 vymazáno 31. 3. 1998
Člen
Ing. Jiří Cahrvát
Petrovská, Praha 6
zapsáno 31. 3. 1998 vymazáno 31. 3. 1998
Člen
Ing. Jiří Charvát
Petrovská, Praha 6
zapsáno 31. 3. 1998 vymazáno 25. 10. 2000
Člen
JUDr. Ingrid Švecová
Šestajovická, Praha 9
zapsáno 31. 3. 1998 vymazáno 25. 10. 2000
Předseda
Ing. Jiří Břinčil
Ke kamínce, Praha 5
zapsáno 31. 3. 1998 vymazáno 15. 11. 2004
Člen
Petra Švecová
Šestajovická, Praha 9
zapsáno 25. 10. 2000 vymazáno 15. 11. 2004
Člen
David Břinčil
Koněvova, Praha 3
Den zániku členstvi: 29. 9. 2003
zapsáno 25. 10. 2000 vymazáno 15. 11. 2004
Předseda
Ing. Jiří Břinčil
Ke kamínce, Praha 5
Den vzniku funkce: 29. 9. 2003
zapsáno 15. 11. 2004 vymazáno 25. 11. 2008
Člen
Petra Švecová
Šestajovická, Praha 9
Den vzniku členstvi: 29. 9. 2003
zapsáno 15. 11. 2004 vymazáno 25. 11. 2008
Člen
Marek Břinčil
Ke kamínce, 150 00 Praha 5
Den vzniku členstvi: 29. 9. 2003
zapsáno 15. 11. 2004 vymazáno 25. 11. 2008
Předseda
Ing. Jiří Břinčil
Koněvova, 130 00 Praha 3
Den vzniku funkce: 29. 9. 2003
zapsáno 25. 11. 2008 vymazáno 25. 11. 2008
Předseda
Ing. Jiří Břinčil
Ke kamínce, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 29. 9. 2003
Den zániku funkce: 18. 6. 2008
Den zániku členstvi: 18. 6. 2008
zapsáno 25. 11. 2008 vymazáno 20. 3. 2014
Člen
Petra Jean
Šestajovická, Praha 9
Den vzniku členstvi: 29. 9. 2003
Den zániku členstvi: 18. 6. 2008
zapsáno 25. 11. 2008 vymazáno 20. 3. 2014
Člen
Marek Břinčil
Koněvova, 130 00 Praha 3
Den vzniku členstvi: 29. 9. 2003
Den zániku členstvi: 18. 6. 2008
zapsáno 25. 11. 2008 vymazáno 20. 3. 2014
Předseda představenstva
Ing. Jiří Břinčil
Ke Kamínce, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
Den vzniku funkce: 18. 6. 2008
Den zániku funkce: 12. 6. 2013
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2008
Den zániku členstvi: 12. 6. 2013
zapsáno 20. 3. 2014 vymazáno 20. 3. 2014
Člen představenstva
Ing. Petra Jean
Šestajovická, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2008
Den zániku členstvi: 12. 6. 2013
zapsáno 20. 3. 2014 vymazáno 20. 3. 2014
Člen představenstva
Ing. Marek Břinčil
Koněvova, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2008
Den zániku členstvi: 12. 6. 2013
zapsáno 20. 3. 2014 vymazáno 20. 3. 2014
Předseda představenstva
Ing. Jiří Břinčil
Ke Kamínce, 156 00 Praha - Zbraslav
Den vzniku funkce: 12. 6. 2013
Den zániku funkce: 12. 6. 2018
Den vzniku členstvi: 12. 6. 2013
Den zániku členstvi: 12. 6. 2018
zapsáno 20. 3. 2014 vymazáno 25. 10. 2018
Člen představenstva
Ing. Petra Jean
Šestajovická, 198 00 Praha - Hloubětín
Den vzniku členstvi: 12. 6. 2013
Den zániku členstvi: 12. 6. 2018
zapsáno 20. 3. 2014 vymazáno 25. 10. 2018
Člen představenstva
Ing. Marek Břinčil
Koněvova, 130 00 Praha - Žižkov
Den vzniku členstvi: 12. 6. 2013
Den zániku členstvi: 12. 6. 2018
zapsáno 20. 3. 2014 vymazáno 25. 10. 2018
Předseda představenstva
Ing. Jiří Břinčil
Ke Kamínce, 156 00 Praha - Zbraslav
Den vzniku funkce: 31. 8. 2018
Den zániku funkce: 31. 8. 2023
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2018
Den zániku členstvi: 31. 8. 2023
zapsáno 25. 10. 2018 vymazáno 20. 3. 2024
Člen představenstva
Ing. Marek Břinčil
Koněvova, 130 00 Praha - Žižkov
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2018
Den zániku členstvi: 31. 8. 2023
zapsáno 25. 10. 2018 vymazáno 20. 3. 2024
Člen představenstva
Jaroslav Kulhánek
Katovická, 181 00 Praha - Bohnice
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2018
zapsáno 25. 10. 2018 vymazáno 28. 6. 2019
Člen představenstva
Jaroslav Kulhánek
Rudé armády, 440 01 Peruc - Telce
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2018
Den zániku členstvi: 30. 11. 2019
zapsáno 28. 6. 2019 vymazáno 2. 4. 2020
Člen představenstva
Ing. David Stecker
Ovocnářská, 155 31 Praha - Lipence
Den vzniku členstvi: 3. 7. 2020
zapsáno 6. 3. 2021
Předseda představenstva
Ing. Jiří Břinčil
Ke Kamínce, 156 00 Praha - Zbraslav
Den vzniku funkce: 1. 9. 2023
Den vzniku členstvi: 1. 9. 2023
zapsáno 20. 3. 2024
Člen představenstva
Ing. Marek Břinčil
Hartigova, 130 00 Praha - Žižkov
Den vzniku členstvi: 1. 9. 2023
zapsáno 20. 3. 2024
Způsob jednání
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředsedea a jeden člen představenstva, a nebo samostat- ně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvam písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku ra- zítka společnosti.
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 31. 3. 1998
Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jedná jako statutární orgán představenstvo. Za představenstvo navenek jménem společnosti jedná předseda představenstva. Listiny o právních úkonech podepisuje tak, že k obchodnímu jménu spolenčosti přoipojí svůj podpis s uvedení funkce v představenstu.
zapsáno 31. 3. 1998 vymazáno 31. 3. 1998
Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jedná jako statutární orgán představenstvo. Za představenstvo navenek jménem společnosti jedná předseda představenstva. Listiny o právních úkonech podepisuje tak, že k obchodnímu jménu spolenčosti připojí svůj podpis s uvedení funkce v představenstvu.
zapsáno 31. 3. 1998 vymazáno 20. 3. 2014
Jménem společnosti jedná předseda představenstva.
zapsáno 20. 3. 2014 vymazáno 2. 7. 2021
Za společnost jednají předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva.
zapsáno 2. 7. 2021

Dozorčí rada GEOSTAV CZECH a.s. - dle obchodního rejstříku

Člen
prof. ing. Zdeněk Půbal, DrSc
Průběžná, 100 00 Praha 10
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 17. 5. 1994
Člen
Akad. arch. Jiří Veselý
Říjnová, 182 00 Praha 8
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 17. 5. 1994
Člen
ing. Miloslav Hejnák, CSc.
Slezská, 130 00 Praha 3
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 17. 5. 1994
Člen
Jiří Rynda
Taussigova, 182 00 Praha 8
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 17. 5. 1994
Člen
Ing. Marta Gajdošíková
Krausova 604, Praha 9 - Letňany, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 17. 5. 1994 vymazáno 8. 3. 1995
Člen
Ing. Michal Kuděj
Přemyslovská 2, Praha 3 - Vinohrady, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 17. 5. 1994 vymazáno 8. 3. 1995
Člen
Ing. Miroslava Vašíčková
Zelenohorská 503, Praha 8 - Bohnice, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 17. 5. 1994 vymazáno 31. 3. 1998
Člen
Ing. Zdena Hegrlíková
Čimelická 960, Praha 4 - Lhotka, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 8. 3. 1995 vymazáno 31. 3. 1998
Člen
Jaroslav Jeřábek
Elišky Přemyslovny 382, Praha 5 - Zbraslav, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 8. 3. 1995 vymazáno 31. 3. 1998
Člen
Jroslav Kulhánek
Taussigova, Praha 8
zapsáno 31. 3. 1998 vymazáno 31. 3. 1998
Člen
JUDr. František Veselý
Amforová, Praha 5
zapsáno 31. 3. 1998 vymazáno 25. 10. 2000
Člen
Jaroslav Jeřábek
El.Přemyslovny, Praha 5
zapsáno 31. 3. 1998 vymazáno 25. 10. 2000
Člen
Jaroslav Kulhánek
Taussigova, Praha 8
zapsáno 31. 3. 1998 vymazáno 15. 11. 2004
Člen
Ing. Jiří Charvát
Fetrovská, Praha 6
zapsáno 25. 10. 2000 vymazáno 16. 3. 2002
Člen
Markéta Hütterová
U Novákových, Praha 8
zapsáno 25. 10. 2000 vymazáno 15. 11. 2004
Člen
Petr Lacina
Ke Kateřinkám, Praha 4
zapsáno 16. 3. 2002 vymazáno 15. 11. 2004
Člen
Petr Lacina
Ke Kateřinkám, Praha 4
Den vzniku funkce: 29. 9. 2003
Den zániku funkce: 18. 6. 2008
Den zániku členstvi: 18. 6. 2008
zapsáno 15. 11. 2004 vymazáno 20. 3. 2014
Člen
Markéta Hütterová
U Novákových, Praha 8
Den vzniku členstvi: 29. 9. 2003
zapsáno 15. 11. 2004 vymazáno 25. 11. 2008
Člen
Jaroslav Kulhánek
Taussigova, Praha 8
Den vzniku členstvi: 29. 9. 2003
zapsáno 15. 11. 2004 vymazáno 25. 11. 2008
Člen
Markéta Hütterová
Rybná, Praha 1 - Staré Město
Den vzniku členstvi: 29. 9. 2003
Den zániku členstvi: 18. 6. 2008
zapsáno 25. 11. 2008 vymazáno 20. 3. 2014
Člen
Jaroslav Kulhánek
Katovická, 180 00 Praha 8
Den vzniku členstvi: 29. 9. 2003
Den zániku členstvi: 18. 6. 2008
zapsáno 25. 11. 2008 vymazáno 20. 3. 2014
Člen dozorčí rady
Petr Lacina
Ke Kateřinkám, 149 00 Praha 4 - Chodov
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2008
Den zániku členstvi: 12. 6. 2013
zapsáno 20. 3. 2014 vymazáno 20. 3. 2014
Člen dozorčí rady
Markéta Hütterová
Pod Stárkou, 140 00 Praha 4 - Michle
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2008
Den zániku členstvi: 12. 6. 2013
zapsáno 20. 3. 2014 vymazáno 20. 3. 2014
Člen dozorčí rady
Jaroslav Kulhánek
Katovická, 181 00 Praha 8 - Bohnice
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2008
Den zániku členstvi: 12. 6. 2013
zapsáno 20. 3. 2014 vymazáno 20. 3. 2014
Člen dozorčí rady
Petr Lacina
Ke Kateřinkám, 149 00 Praha - Chodov
Den vzniku členstvi: 12. 6. 2013
Den zániku členstvi: 12. 6. 2018
zapsáno 20. 3. 2014 vymazáno 25. 10. 2018
Člen dozorčí rady
Markéta Hütterová
Pod Stárkou, 140 00 Praha - Michle
Den vzniku členstvi: 12. 6. 2013
Den zániku členstvi: 12. 6. 2018
zapsáno 20. 3. 2014 vymazáno 25. 10. 2018
Člen dozorčí rady
Jaroslav Kulhánek
Katovická, 181 00 Praha - Bohnice
Den vzniku členstvi: 12. 6. 2013
Den zániku členstvi: 12. 6. 2018
zapsáno 20. 3. 2014 vymazáno 25. 10. 2018
Předseda dozorčí rady
Petr Lacina
Ke Kateřinkám, 149 00 Praha - Chodov
Den vzniku funkce: 31. 8. 2018
Den zániku funkce: 31. 8. 2023
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2018
Den zániku členstvi: 31. 8. 2023
zapsáno 25. 10. 2018 vymazáno 20. 3. 2024
Člen dozorčí rady
Ing. David Stecker
Ovocnářská, 155 31 Praha - Lipence
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2018
Den zániku členstvi: 30. 6. 2020
zapsáno 25. 10. 2018 vymazáno 6. 3. 2021
Člen dozorčí rady
Ing. Petra Jean
Šestajovická, 198 00 Praha - Hloubětín
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2018
Den zániku členstvi: 31. 8. 2023
zapsáno 20. 2. 2019 vymazáno 20. 3. 2024
Člen dozorčí rady
Ivana Beránková
Milánská, 109 00 Praha - Horní Měcholupy
Den vzniku členstvi: 3. 7. 2020
zapsáno 6. 3. 2021
Předseda dozorčí rady
Petr Lacina
Ke Kateřinkám, 149 00 Praha - Chodov
Den vzniku funkce: 1. 9. 2023
Den vzniku členstvi: 1. 9. 2023
zapsáno 20. 3. 2024
Člen dozorčí rady
Ing. Petra Jean
Šestajovická, 198 00 Praha - Hloubětín
Den vzniku členstvi: 1. 9. 2023
zapsáno 20. 3. 2024

Skuteční majitelé GEOSTAV CZECH a.s. - dle obchodního rejstříku

Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. David Stecker
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 12. 8. 2020
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl - velikost podílu: 7000/23125
zapsáno 25. 6. 2021
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jiří Břinčil
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 30. 6. 2004
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 12000/23125
Podíl - velikost podílu: 12000/23125
zapsáno 25. 6. 2021

Hodnocení společnosti - GEOSTAV CZECH a.s.

-
0
+

Sídlo společnosti GEOSTAV CZECH a.s. na mapě

Elišky Přemyslovny 1343, 156 00 Praha - Zbraslav

Údaje o GEOSTAV CZECH a.s., Elišky Přemyslovny 1343, 156 00 Praha - Zbraslav, IČO: 45273588 byly staženy 25. 3. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost GEOSTAV CZECH a.s. sídlí na adrese: Elišky Přemyslovny 1343, 156 00 Praha - Zbraslav.
  • Společnost GEOSTAV CZECH a.s. má IČO 45273588.
  • Společnost GEOSTAV CZECH a.s. vznikla 1. 5. 1992.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo