Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

REALTY Thámova, a.s., IČO: 26439280

Subjekt REALTY Thámova, a.s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7133/MSPH. Její základní kapitál je ve výši 14 350 000 Kč. Společnost vznikla 12. 3. 2001 a sídlí na adrese Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha - Karlín. IČO společnosti je 26439280 a DIČ je CZ26439280.

REALTY Thámova, a.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 11. 8. 2023 : subjekt byl z rejstříku odstraněn

Tento subjekt není aktivní.

Aktuální rejstřík
RES DPH

Základní informace o REALTY Thámova, a.s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
12. 3. 2001
Datum výmazu
30. 10. 2020
Obchodní firma
REALTY Thámova, a.s.
zapsáno 12. 3. 2001 vymazáno 30. 10. 2020
Prověřit exekuce Reputace firmy
Adresa sídla společnosti
Pernerova 35, Praha 8
zapsáno 12. 3. 2001 vymazáno 13. 10. 2003
Thámova č.p.647,č.or.7b, 186 00 Praha 8
zapsáno 13. 10. 2003 vymazáno 23. 8. 2011
Pernerova 149/35, 186 00 Praha 8 - Karlín
zapsáno 23. 8. 2011 vymazáno 15. 5. 2017
Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha - Karlín
zapsáno 15. 5. 2017 vymazáno 30. 10. 2020
IČO
26439280
zapsáno 12. 3. 2001 vymazáno 30. 10. 2020
DIČ
Identifikátor datové schránky
xsnfy2p
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 12. 3. 2001 vymazáno 30. 10. 2020
Spisová značka
B 7133/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 12. 3. 2001 vymazáno 30. 10. 2020
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Poslední změny a události REALTY Thámova, a.s. - dle obchodního rejstříku

30. 10. 2020
Vymazán člen statutárního orgánu Charles Alexei Butler
30. 10. 2020
Vymazán člen statutárního orgánu Pavel Bádal
30. 10. 2020
Vymazán člen statutárního orgánu Petr Soukup
30. 10. 2020
Vymazán způsob jednání: Společnost zastupuje navenek předseda představenstva a jeden další člen představenstva společně.
30. 10. 2020
Vymazán člen dozorčí rady Ivan Senci

Informace o podnikání a činnosti REALTY Thámova, a.s. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz těchto nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 12. 3. 2001 vymazáno 24. 5. 2017
Předmět činnosti
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 24. 5. 2017 vymazáno 30. 10. 2020
Správa vlastního majetku
zapsáno 24. 5. 2017 vymazáno 30. 10. 2020

Majetek REALTY Thámova, a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál REALTY Thámova, a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
1 000 000 Kč
Splaceno: 40,00 %
zapsáno 12. 3. 2001 vymazáno 12. 10. 2002
1 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 12. 10. 2002 vymazáno 3. 10. 2005
14 350 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 3. 10. 2005 vymazáno 30. 10. 2020

Akcie REALTY Thámova, a.s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
20 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 50 000 Kč Podoba akcií: listinná.
zapsáno 12. 3. 2001 vymazáno 27. 2. 2006
267 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000 Kč
zapsáno 3. 10. 2005 vymazáno 27. 2. 2006
574 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 25 000 Kč
zapsáno 27. 2. 2006 vymazáno 24. 5. 2017
500 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 28 700 Kč Kmenové akcie na jméno jsou převoditelné za podmínek uvedených v odst. 3.2.2. článku 3 a článku 4 stanov společnosti ve znění ze dne 24. 5. 2017.
zapsáno 24. 5. 2017 vymazáno 30. 10. 2020

Ostatní skutečnosti REALTY Thámova, a.s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Jediný akcionář jednající v působnosti valné hromady společnosti REALTY Thámova, a.s. přijal dne 12.12.2003 toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: a) Základní kapitál společnosti REALTY Thámova, a.s., se sídlem Praha 8, Thámova č.p. 647, č.or. 7b, PSČ 186 00, IČ 264 39 280 (\"společnost\"), se zvyšuje o částku 13,350.000,--Kč (slovy: třináct milionů tři sta padesát tisíc korun českých) ze stávající částky 1,000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku 14,350.000,--Kč (slovy: čtrnáct milionů tři sta padesát tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanovením § 203 a násl. obchodního zákoníku, úpisem 267 kusů (slovy: dvě stě šedesáti sedmi kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 50.000,--Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě. Emisní kurs každé z upisované akcií činí 50.000,--Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). c) Stávající jediný akcionář společnosti vykoná přednostní právo na úpis nových akcií. Akcie, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu, budou upsány jediným akcionářem společnosti. Jediný akcionář je oprávněn vykonat přednostní právo v sídle společnosti ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. d) Úpis nových akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií s jediným akcionářem společnosti, tj. společností M.A.I.L. Property Invest GmbH & Co.Gamma KEG. Jediný akcionář společnosti - M.A.I.L. Property Invest GmbH & Co.Gamma KEG upíše 267 (slovy: dvě stě šedesát sedm kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 50.000,--Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě. Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurs upisovaných akcií činí 50.000.--Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za jednu upisovanou akcii. e) Upisování akcií může začít v souladu s § 203 odst. 4 obchodního zákoníku nejdříve v den podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bude-li návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zamítnut, pozbývá upsání akcií právních účinků dnem, kdy usnesení o zamítnutí nabude právní moci. Písemný návrh smlouvy o upsání akcií bude společností doručen jedinému akcionáři bezodkladně po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od doručení usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku. Místem pro upisování je sídlo společnosti s tím, že lhůta pro upsání akcií jediným akcionářem činí 30 (třicet) dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Návrh smlouvy bude předán osobně statutárnímu orgánu jediného akcionáře. Nebudou-li nové akcie účinně upsány jak stanoveno tímto rozhodnutím, bude upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s § 167 obchodního zákoníku. f) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek jediného akcionáře vůči společnosti REALTY Thámova, a.s., písemně uznaných společností REALTY Thámova, a.s co do důvodu i do výše, přičemž zápočet je možné provést ve výši 13,350.000,--Kč (slovy: třináct milionů tři sta padesát tisíc korun českých) na splácení emisního kursu s tím, že emisní kurs bude splacen výlučně zápočtem. Pravidla pro uzavření smlouvy o započtení jsou, že lze započíst pouze pohledávku či pohledávky nebo jejich část nabyté jediným akcionářem jako postupníkem od věřitelů společnosti jako postupitelů, smlouva o započtení pohledávky bude uzavřena ve lhůtě 15 (patnácti) ode dne podpisu smlouvy o upsání nových akcií s jediným akcionářem, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Důvodem připuštěného započtení je snížení závazků společnosti. g) Schvaluje se vydání jedné poukázky na akcie, se kterou bodou spojena práva z upsání všech 267 kusů (slovy: dvě stě šedesáti sedmi kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 50.000,--Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě. poukázka bude vydána v listinné podobě nejdříve dnem splacení emisního kursu všech 267 kusů ( slovy: dvě stě šedesáti sedmi kusů) nových akcií jediným akcionářem, nejpozději však do 7 (sedmi) dnů ode dne splacení emisního kursu nových akcií jediným akcionářem. Představenstvo společnosti vyzve majitele poukázky na akcie, jehož totožnost a adresa mu je známa, k výměně poukázky na akice za akcie doporučeným dopisem nebo osobně doručeným dopisem do místa sídla takového majitele nebo jeho bydliště. Představenstvo společnosti vyzve majitele poukázky na akcie, jehož totožnost nebo adresa mu není známa, k výměně poukázky na akcie za akcie oznámením v celostátně distribuovaném deníku Hospodářské noviny, v obou případech ve lhůtě dle § 209 odst. 4 obchodního zákoníku, tj. bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení kapitálu do obchodního rejstříku. Majitel listinné poukázky na akcie je povinen předložit poukázku k výměně za akcie nejpozději do jednoho roku od uveřejnění výzvy k převzetí akcií.
zapsáno 1. 4. 2005 vymazáno 30. 10. 2020
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 30. 12. 2015 vymazáno 30. 10. 2020
Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 30.10.2020 byla zrušena společnost REALTY Thámova, a.s., se sídlem Praha 8, Křižíkova 237/36a, IČO: 26439280, zaps. v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd.B, vložka 7133, bez likvidace, spřechodem jmění na nástupnickou společnost DIInternational, s.r.o., se sídlem Praha 8, Křižíkova 237/36a, IČO: 18628621, zaps. v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd.C, vložka 1941, na základě projektu fúze ze dne 21.9.2020 s rozhodným dnem 1.1.2020.
zapsáno 30. 10. 2020 vymazáno 30. 10. 2020

Personální obsazení, vedení REALTY Thámova, a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo REALTY Thámova, a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda
Hana Samuelová
Mánesova, 568 02 Svitavy
Den zániku funkce: 18. 7. 2002
Den zániku členstvi: 18. 7. 2002
zapsáno 12. 3. 2001 vymazáno 12. 10. 2002
Místopředseda
Charles A. Butler
Dunajská, Praha 10
Den zániku funkce: 18. 7. 2002
Den zániku členstvi: 18. 7. 2002
zapsáno 12. 3. 2001 vymazáno 12. 10. 2002
Člen
Petr Soukup
Pujmanové, Praha 4
Den zániku členstvi: 18. 7. 2002
zapsáno 12. 3. 2001 vymazáno 12. 10. 2002
Člen
Mag. Franz Pöltl
Mokrá, Praha 4
Den vzniku členstvi: 18. 7. 2002
zapsáno 12. 10. 2002 vymazáno 23. 4. 2003
Člen
Bettina Mares-Bohle
Mokrá, Praha 4
Den vzniku členstvi: 18. 7. 2002
Den zániku členstvi: 12. 12. 2003
zapsáno 12. 10. 2002 vymazáno 25. 2. 2004
Člen
Gerhard Dreyer
Mokrá, Praha 4
Den vzniku členstvi: 18. 7. 2002
Den zániku členstvi: 12. 12. 2003
zapsáno 12. 10. 2002 vymazáno 25. 2. 2004
Předseda
Mag. Franz Pöltl
Mokrá, Praha 4
Den vzniku funkce: 18. 7. 2002
Den zániku funkce: 12. 12. 2003
Den vzniku členstvi: 18. 7. 2002
Den zániku členstvi: 12. 12. 2003
zapsáno 23. 4. 2003 vymazáno 25. 2. 2004
Předseda
Serge Borenstein
Žitavkého, Praha 5 - Zbraslav
Den vzniku funkce: 12. 12. 2003
Den zániku funkce: 17. 8. 2004
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2003
zapsáno 25. 2. 2004 vymazáno 17. 5. 2005
Místopředseda
Charles A. Butler
Dunajská, Praha 10
Den vzniku funkce: 12. 12. 2003
Den zániku funkce: 7. 9. 2005
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2003
zapsáno 25. 2. 2004 vymazáno 18. 10. 2005
Předseda
Hans Jörg Brun
Dunajská, Praha 10
Den vzniku funkce: 17. 8. 2004
Den zániku funkce: 6. 9. 2005
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2003
Den zániku členstvi: 6. 9. 2005
zapsáno 17. 5. 2005 vymazáno 18. 10. 2005
Místopředseda
Serge Borenstein
Žitavského, Praha 5 - Zbraslav
Den vzniku funkce: 12. 12. 2003
Den zániku funkce: 6. 9. 2005
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2003
Den zániku členstvi: 6. 9. 2005
zapsáno 17. 5. 2005 vymazáno 18. 10. 2005
Předseda představenstva
Charles Butler
Dunajská, 110 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 7. 9. 2005
Den zániku funkce: 15. 6. 2011
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2003
Den zániku členstvi: 15. 6. 2011
zapsáno 18. 10. 2005 vymazáno 23. 8. 2011
Člen představenstva
Petr Soukup
Pujmanové, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 6. 9. 2005
Den vzniku členstvi: 6. 9. 2005
Den zániku členstvi: 15. 6. 2011
zapsáno 18. 10. 2005 vymazáno 23. 8. 2011
Člen představenstva
Pavel Sláma
Nám. bří Synků, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 6. 9. 2005
Den vzniku členstvi: 6. 9. 2005
Den zániku členstvi: 15. 6. 2011
zapsáno 18. 10. 2005 vymazáno 23. 8. 2011
Předseda představenstva
Charles Butler
Dunajská, 110 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 15. 6. 2011
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2011
zapsáno 23. 8. 2011 vymazáno 22. 1. 2016
Člen představenstva
Pavel Sláma
Marie Cibulkové, Praha 4
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2011
Den zániku členstvi: 25. 6. 2013
zapsáno 23. 8. 2011 vymazáno 27. 6. 2013
Člen představenstva
Pavel Bádal
Tř. 5. května, Praha 4
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2011
zapsáno 23. 8. 2011 vymazáno 18. 7. 2013
Člen představenstva
Pavel Sláma
Marie Cibulkové, 140 00 Praha 4 - Nusle
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2011
Den zániku členstvi: 25. 6. 2013
zapsáno 27. 6. 2013 vymazáno 25. 6. 2014
Člen představenstva
Pavel Bádal
5. května, 140 00 Praha - Nusle
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2011
zapsáno 18. 7. 2013 vymazáno 22. 1. 2016
Člen
Petr Soukup
Marie Cibulkové, 140 00 Praha - Nusle
zapsáno 30. 12. 2015 vymazáno 26. 2. 2016
Předseda představenstva
Charles Butler
Dunajská, 104 00 Praha - Uhříněves
Den vzniku funkce: 15. 6. 2011
Den zániku funkce: 15. 6. 2016
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2011
Den zániku členstvi: 15. 6. 2016
zapsáno 22. 1. 2016 vymazáno 15. 5. 2017
Člen představenstva
Pavel Bádal
5. května, 140 00 Praha - Nusle
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2011
Den zániku členstvi: 15. 6. 2016
zapsáno 22. 1. 2016 vymazáno 15. 5. 2017
Člen
Petr Soukup
Marie Cibulkové, 140 00 Praha - Nusle
Den vzniku členstvi: 15. 12. 2015
zapsáno 26. 2. 2016 vymazáno 30. 10. 2020
Předseda představenstva
Charles Alexei Butler
Čihadla, 289 26 Stará Lysá - Čihadla
Den vzniku funkce: 16. 6. 2016
Den vzniku členstvi: 16. 6. 2016
zapsáno 15. 5. 2017 vymazáno 27. 10. 2018
Člen představenstva
Pavel Bádal
5. května, 140 00 Praha - Nusle
Den vzniku členstvi: 16. 6. 2016
zapsáno 15. 5. 2017 vymazáno 30. 10. 2020
Předseda představenstva
Charles Alexei Butler
Stará Lysá, 289 26 Stará Lysá - Stará Lysá
Den vzniku funkce: 16. 6. 2016
Den vzniku členstvi: 16. 6. 2016
zapsáno 27. 10. 2018 vymazáno 8. 11. 2018
Předseda představenstva
Charles Alexei Butler
Čihadla, 289 26 Stará Lysá - Čihadla
Den vzniku funkce: 16. 6. 2016
Den vzniku členstvi: 16. 6. 2016
zapsáno 8. 11. 2018 vymazáno 30. 10. 2020
Počet členů
3
zapsáno 30. 12. 2015 vymazáno 30. 10. 2020
Způsob jednání
Za společnost jednají a listiny podepisují společně předseda představenstva a člen představenstva.
zapsáno 12. 3. 2001 vymazáno 24. 5. 2017
Společnost zastupuje navenek předseda představenstva a jeden další člen představenstva společně.
zapsáno 24. 5. 2017 vymazáno 30. 10. 2020

Dozorčí rada REALTY Thámova, a.s. - dle obchodního rejstříku

Člen
Pavel Sláma
nám.bří Synků, Praha 4
Den zániku členstvi: 18. 7. 2002
zapsáno 12. 3. 2001 vymazáno 12. 10. 2002
Člen
Pavel Bádal
5. května, Praha 4
Den zániku členstvi: 18. 7. 2002
zapsáno 12. 3. 2001 vymazáno 12. 10. 2002
Člen
Berenika Bádalová
V luhu, Praha 4
Den zániku členstvi: 18. 7. 2002
zapsáno 12. 3. 2001 vymazáno 12. 10. 2002
Člen
Dr. Erwin Hanslik
Žateckých, Praha 4
Den vzniku členstvi: 18. 7. 2002
Den zániku členstvi: 12. 12. 2003
zapsáno 12. 10. 2002 vymazáno 25. 2. 2004
Člen
Dr. Georg Peter Aichelburg-Rumerskich
Mokrá, Praha 4
Den vzniku členstvi: 18. 7. 2002
Den zániku členstvi: 12. 12. 2003
zapsáno 12. 10. 2002 vymazáno 25. 2. 2004
Člen
Axel J. Stadler
Mokrá, Praha 4
Den vzniku členstvi: 18. 7. 2002
Den zániku členstvi: 12. 12. 2003
zapsáno 12. 10. 2002 vymazáno 25. 2. 2004
Člen
Robert Pastuzsek
Petržílkova, Praha 5
Den vzniku funkce: 12. 12. 2003
Den zániku funkce: 6. 9. 2005
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2003
Den zániku členstvi: 6. 9. 2005
zapsáno 25. 2. 2004 vymazáno 18. 10. 2005
Člen
Petr Soukup
Pujmanové, Praha 4
Den vzniku funkce: 12. 12. 2003
Den zániku funkce: 6. 9. 2005
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2003
Den zániku členstvi: 6. 9. 2005
zapsáno 25. 2. 2004 vymazáno 18. 10. 2005
Člen
Pavel Sláma
Nábř. bř. Synků, Praha 4
Den vzniku funkce: 12. 12. 2003
Den zániku funkce: 6. 9. 2005
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2003
Den zániku členstvi: 6. 9. 2005
zapsáno 25. 2. 2004 vymazáno 18. 10. 2005
Člen
Kateřina Kloučková
Bělocerkevská, 110 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 6. 9. 2005
Den zániku funkce: 15. 9. 2008
Den vzniku členstvi: 6. 9. 2005
Den zániku členstvi: 15. 9. 2008
zapsáno 18. 10. 2005 vymazáno 27. 10. 2008
Člen
Lenka Malá
Korunní, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 6. 9. 2005
Den zániku funkce: 15. 9. 2008
Den vzniku členstvi: 6. 9. 2005
Den zániku členstvi: 15. 9. 2008
zapsáno 18. 10. 2005 vymazáno 27. 10. 2008
Člen
Tomáš Cidlina
Františka Kadlece, 180 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 6. 9. 2005
Den zániku funkce: 15. 9. 2008
Den vzniku členstvi: 6. 9. 2005
Den zániku členstvi: 15. 9. 2008
zapsáno 18. 10. 2005 vymazáno 27. 10. 2008
Člen dozorčí rady
Lenka Malá
Korunní, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 15. 9. 2008
Den vzniku členstvi: 15. 9. 2008
zapsáno 27. 10. 2008 vymazáno 28. 11. 2013
Člen dozorčí rady
Ivan Senci
Mošnova, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 15. 9. 2008
Den vzniku členstvi: 15. 9. 2008
zapsáno 27. 10. 2008 vymazáno 30. 12. 2015
Člen dozorčí rady
Pavel Bádal
5. května, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 15. 9. 2008
Den vzniku členstvi: 15. 9. 2008
Den zániku členstvi: 15. 6. 2011
zapsáno 27. 10. 2008 vymazáno 23. 8. 2011
Člen dozorčí rady
Jiří Procházka
Káranská, 108 00 Praha 10
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2011
zapsáno 23. 8. 2011 vymazáno 22. 1. 2016
Člen dozorčí rady
Lenka Malá
Korunní, 120 00 Praha - Vinohrady
Den vzniku funkce: 15. 9. 2008
Den vzniku členstvi: 15. 9. 2008
zapsáno 28. 11. 2013 vymazáno 30. 12. 2015
Člen
Lenka Malá
Korunní, 120 00 Praha - Vinohrady
Den vzniku členstvi: 15. 12. 2015
Den zániku členstvi: 24. 5. 2017
zapsáno 30. 12. 2015 vymazáno 24. 5. 2017
Člen
Ivan Senci
Pod Hybšmankou, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku členstvi: 15. 12. 2015
zapsáno 30. 12. 2015 vymazáno 24. 2. 2016
Člen
Lenka Malá
Korunní, 120 00 Praha - Vinohrady
zapsáno 30. 12. 2015 vymazáno 30. 12. 2015
Člen
Ivan Senci
Pod Hybšmankou, 150 00 Praha - Smíchov
zapsáno 30. 12. 2015 vymazáno 30. 12. 2015
Člen dozorčí rady
Jiří Procházka
Káranská, 108 00 Praha - Malešice
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2011
Den zániku členstvi: 15. 6. 2016
zapsáno 22. 1. 2016 vymazáno 15. 5. 2017
Člen
Ivan Senci
Plzeňská, 150 00 Praha - Motol
Den vzniku členstvi: 15. 12. 2015
zapsáno 24. 2. 2016 vymazáno 30. 10. 2020
Člen dozorčí rady
Jiří Procházka
Káranská, 108 00 Praha - Malešice
Den vzniku členstvi: 16. 6. 2016
Den zániku členstvi: 24. 5. 2017
zapsáno 15. 5. 2017 vymazáno 24. 5. 2017
Počet členů
3
zapsáno 30. 12. 2015 vymazáno 24. 5. 2017
1
zapsáno 24. 5. 2017 vymazáno 30. 10. 2020

Jediný akcionář REALTY Thámova, a.s. - dle obchodního rejstříku

Jediný akcionář
M.A.I.L. Property Invest GmbH & Co. Gamma KEG
Zelinkagasse 2, 1010 Wien, Rakouská republika
zapsáno 13. 10. 2003 vymazáno 25. 2. 2004
Jediný akcionář
Real Estate Management, s.r.o., 26184338
Pobřežní 667/78, 186 00 Praha - Karlín
zapsáno 25. 2. 2004 vymazáno 9. 9. 2009
Jediný akcionář
Charles Butler
Dunajská, 104 00 Praha - Uhříněves
zapsáno 22. 1. 2016 vymazáno 24. 5. 2017
Jediný akcionář
Charles Butler
Čihadla, 289 26 Stará Lysá - Čihadla
zapsáno 24. 5. 2017 vymazáno 17. 11. 2017

Skuteční majitelé REALTY Thámova, a.s. - dle obchodního rejstříku

Přímý skutečný majitel
Charles Alexei Butler
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 60%.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 1. 2020
zapsáno 6. 1. 2020

Hodnocení společnosti - REALTY Thámova, a.s.

-
0
+

Sídlo společnosti REALTY Thámova, a.s. na mapě

Údaje o REALTY Thámova, a.s., , IČO: 26439280 byly staženy 11. 8. 2023 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost REALTY Thámova, a.s. sídlí na adrese: .
  • Společnost REALTY Thámova, a.s. má IČO 26439280.
  • Společnost REALTY Thámova, a.s. vznikla 12. 3. 2001.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo