Předplatit časopis Finmag

Alphaduct, a.s., IČO: 26212412, sídlo: Praha

Subjekt Alphaduct, a.s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6856/MSPH. Její základní kapitál je ve výši 1 400 000 000 Kč. Společnost vznikla 21. 11. 2000 a sídlí na adrese Plaská 622/3, 150 00 Praha 5. IČO společnosti je 26212412 a DIČ je CZ26212412.

Alphaduct, a.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 4. 5. 2024

Obchodní rejstřík
RES RŽP DPH

Základní informace o Alphaduct, a.s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
21. 11. 2000
Obchodní firma
Alphaduct, a.s.
zapsáno 21. 11. 2000
Adresa sídla společnosti
Na Příkopě 12, 110 00 Praha 1
zapsáno 21. 11. 2000 vymazáno 11. 5. 2006
Dusíkova 7 č.p. 795, 638 00 Brno
zapsáno 11. 5. 2006 vymazáno 3. 2. 2011
Plaská 622/3, 150 00 Praha 5
zapsáno 3. 2. 2011
IČO
26212412
zapsáno 21. 11. 2000
DIČ
Identifikátor datové schránky
nqycq6z
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 21. 11. 2000
Spisová značka
B 6856/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 21. 11. 2000 vymazáno 6. 11. 2006
B 4768/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 6. 11. 2006 vymazáno 16. 2. 2011
B 6856/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 16. 2. 2011
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Telefon
296 836 111
E-mail
Webové stránky
Kontaktní adresa
Výtvarná 12, 16100 Praha - Ruzyně

Poslední změny a události Alphaduct, a.s. - dle obchodního rejstříku

18. 9. 2023
18. 9. 2023
7. 2. 2023
Zapsán skutečný majitel Vladimír Komár, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
7. 2. 2023
Vymazán skutečný majitel Mgr. Vladimír Komár
20. 9. 2022

Vizualizace vztahů osob a společností - Alphaduct, a.s.

Informace o podnikání a činnosti Alphaduct, a.s. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zapsáno 11. 3. 2009
Kosmetické služby
zapsáno 11. 3. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 11. 3. 2009
Předmět činnosti
Činnost realitní kanceláře
zapsáno 21. 11. 2000 vymazáno 11. 3. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příloze zákona č. 455/1991 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného
zapsáno 21. 11. 2000 vymazáno 11. 3. 2009
Pronájem nemovitostí a nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb
zapsáno 21. 11. 2000 vymazáno 11. 3. 2009
Reklamní činnost
zapsáno 21. 11. 2000 vymazáno 11. 3. 2009
Stáčení přírodní minerální a pitné vody do lahví a výroba nápojů s přísadou ovocných sirupů
zapsáno 21. 11. 2000 vymazáno 11. 3. 2009
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
zapsáno 21. 11. 2000 vymazáno 11. 3. 2009

Majetek Alphaduct, a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál Alphaduct, a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
10 000 000 Kč
Splaceno: 30,00 %
zapsáno 21. 11. 2000 vymazáno 2. 8. 2001
10 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 2. 8. 2001 vymazáno 5. 9. 2001
100 000 000 Kč
Splaceno: 37,00 %
zapsáno 5. 9. 2001 vymazáno 12. 3. 2002
100 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 12. 3. 2002 vymazáno 20. 4. 2005
1 400 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 20. 4. 2005 vymazáno 26. 4. 2005
1 400 000 000 Kč
Splaceno: 98,02%
zapsáno 26. 4. 2005 vymazáno 5. 10. 2005
1 400 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 5. 10. 2005

Akcie Alphaduct, a.s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
10 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 21. 11. 2000 vymazáno 5. 9. 2001
100 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč v listinné podobě
zapsáno 5. 9. 2001 vymazáno 20. 4. 2005
1400 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 20. 4. 2005

Ostatní skutečnosti Alphaduct, a.s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Rozhodnutí jediného akcionáře učiněné v působnosti valné hromady společnosti ze dne 27.4.2001 o záměru zvýšit základní kapitál společnosti: S ohledem na potřebu zajištění hmotných podmínek pro výkon čin- nosti společnosti se zvyšuje základní kapitál společnosti o část- ku 90,000.000,- Kč (slovy: devadesát milionů korun českých) z částky 10,000.000,- Kč na konečnou částku 100,000.000,- Kč, a to peněžitými vklady. Nepřipouští se upisování akcií nad částku na- vrhovaného zvýšení základního jmění. Předmětem upisování bude 90 (slovy: devadesát) kusů kmenových ak- cií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), v listinné podobě znějících na jméno. Nově upsané akcie nebudou registrované. Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií. S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými. Veškeré nově upisované akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti podle ustanovení § 204a ob- chodního zákoníku. Jediný akcionář je oprávněn uplatnit přednost- ní právo na upsání nových akcií a tyto akcie upsat v sídle spo- lečnosti ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení zá- kladního kapitálu do obchodního rejstříku. Stávající jediný akcionář společnosti je oprávněn upsat na každou stávající akcii 9 nových akcií společnosti. Všechny nově upisova- né akcie jsou stejného druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty jako stávající akcie společnosti. Veškeré nově upisované akcie, které jsou předmětem upisování pod- le tohoto rozhodnutí, budou upsány jediným akcionářem společnosti formou peněžitého vkladu. K upsání akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií podle u- stanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Splacení nově upisovaných akcií bude provedeno v souladu s usta- novením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku na zvláštní účet spo- lečnosti, č.ú.: 149454/5400 vedený u ABN-Amro, který bude rovněž uveden ve smlouvě o upsání akcií podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Upisovatel je povinen splatit nejméně 30 % (slovy: třicetprocent) emisního kursu upisovaných akcií ve lhůtě do 15 dnů od jejich upsání. Zbývající část emisního kursu upsa- ných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nejsou upisovány žádné akcie nového druhu, není připuštěno upiso- vání akcií nepeněžitými vklady, není připoštěno upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu ani není při- puštěna možnost pohledávky na splacení emisního kursu akcií.
zapsáno 2. 8. 2001 vymazáno 5. 9. 2001
Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 30.9.2002 o záměru zvýšit základní kapitál společnosti zní: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 400.000.000,-- Kč (čtyři sta milionů korun českých). 2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem. 4. základní kapitál společnosti se zvyšuje vydáním 400 (čtyř set) kusů nových kmenových akcií neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu znějících na jméno, vydávaných v listinné po- době, každé o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milión korun českých). 5. přednostní právo na upsání akcií může být ve stanovené lhůtě (odst. 6) vykonáno v pracovně předsedy představenstva společnos- ti v sídle společnosti na adrese Praha 1, Na Příkopě 12, v pra- covní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin. 6. přednostní právo na upsání nových akcií může akcionář vykonat ve lhůtě 15 (patnácti) dnů počínající prvým dnem následujícím po dni, v němž mu bude doručena informace o přednostním právu, ob- sahující zákonem stanovené náležitosti a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchod- ního zákoníku. nebude-li k počátku běhu lhůty pravomocně zapsáno rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří- ku, musejí být akcie upsány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. představenstvo je povinno písemnou informaci o přednostním právu obsahující náležitosti uvedené v § 204a odst. 2 obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň ná- ležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku akcionáři do- ručit na jeho adresu zapsanou v seznamu akcionářů nejpozději do jednoho týdne ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. počátek běhu lhůty stanovené pro upisování akcií s využitím přednostního práva je představenstvo povinno akcionáři oznámit písemně doručením oznámení o počátku běhu lhůty. toto oznámení musí být akcionáři doručeno nejméně 7 (sedm) dnů před počátkem běhu lhůty. 9. s využitím přednostního práva lze upsat celkem 400 (čtyři sta) kusů nových kmenových akcií, neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu, znějících na jméno, vydávaných v listinné po- době, každé o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milión korun českých). 10. na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč lze s využitím přednostního práva upsat 4 (čtyři) nové akcie, přičemž podle § 204a odst. 2 písm. b) obchodního zá- koníku lze upisovat pouze celé akcie. 11. emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1.000.000,- Kč (jeden milión korun českých). 12. všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci - dosavadnímu jedinému akcionáři společnosti MEF Holding, akciová společnost, IČ 25 07 50 80, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 12, (dále jen Zájemce). 13. ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. 14. bez využití přednostního práva mohou být akcie ve stanovené lhůtě (odst. 15) upsány v pracovně předsedy představenstva spo- lečnosti v sídle společnosti na adrese: Praha 1, Na Příkopě 12, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin. 15. bez využití přednostního práva může Zájemce upsat akcie ve lhůtě 15 (patnácti) dnů počínající prvým dnem následujícím po dni, v němž mu bude doručena písemná informace o možnosti upsá- ní akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. 16. informaci o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) ob- chodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku je představenstvo společnosti povinno vypracovat a Zájemci doručit nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od zániku přednostního práva na upsání akcií, ne však dříve, než prvý den po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zanikne-li všem akcionářům přednostní právo na upsání nových akcií před podáním návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základ- ního kapitálu do obchdoního rejstříku, je představenstvo povinno informaci o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň nále- žitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku vypracovat a Zájemci doručit nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 17. počátek běhu lhůty stanovené pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je představenstvo povinno oznámit Zájemci pí- semným oznámením doručeným Zájemci zároveň s návrhem smlouvy o upsání akcií nejpozději 7 (sedm) dnů po doručení informace o možnosti upsat akcie bez využití přednostního práva. 18. upisovatel je povinen nejpozději do 30 (třiceti) dnů od na- bytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společností do obchodního rejstříku splatit alespoň 30 % (třicet procent) emisního kursu jím upsaných akcií na účet společnosti číslo 19-3033510297/0100 u Komerční banky, a.s., pobočka Praha - východ, založený podle § 204 odst. 2 ob- chodního zákoníku společností pro splácení emisního kursu akcií. to neplatí, jestliže byla uzavřena dohoda o započtení. zbytek je upisovatel povinen splatit do jednoho roku od nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí do obchodního rejstříku na účet společnosti číslo 19-3033510297/0100 u Komerční banky, a.s., po- bočka Praha - východ. o nabytí právní moci usnesení soudu o zá- pisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno nejpozději do jednoho týdne informovat zapi- sovatele doručením ověřeného opisu usnesení s vyznačeným dnem nabytí právní moci. 19. valná hromada souhlasí se započtením těchto pohledávek na úhradu části emisního kursu upsaných nových akcií takto: 19.1. pohledávky ve výši 95.636.023,--Kč (devadesát pět miliónů šest set třicet šest tisíc dvacet tři koruny české), z čehož pohledávka za jistinou ke dni 30.9.2002 činí 89.150.000,--Kč (osmdesát devět miliónů jedno sto padesát tisíc korun českých) a příslušenství - běžný úrok ke dni 30.9.2002 činí 6.486.023,-- Kč (šest miliónů čtyři sta osmdesát šest tisíc dvacet tři koruny české), z úvěru poskytnutého společnosti jejím jediným akcioná- řem - společností MEF Holding, akciová společnost, IČ: 25075080, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 12, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce číslo 4267 - na základě smlouvy o poskytnutí úvěru až do výše 100.000.000,-- Kč (jedno sto miliónů korun českých) ze dne 7.12.2000 ve znění dodatku číslo 1 ze dne 4.6.2001 a dodatku číslo 2 ze dne 29.6. 2001, 19.2. pohledávky ve výši 221.082.652,--Kč (dvě stě dvacet jeden milión osmdesát dva tisíce šest set padesát dvě koruny české), z čehož pohledávka za jistinou ke dni 30.9.2002 činí 214.461.000,--Kč (dvě stě čtrnáct miliónů čtyři sta šedesát je- den tisíc korun českých) a běžný úrok k 30.9.2002 činí 6.621.652,-- Kč (šest miliónů šest set dvacet jeden tisíc šest set padesát dvě koruny české), z úvěru poskytnutého společnosti jejím jediným akcionářem - společností MEF Holding, akciová spo- lečnost, IČ. 25075080, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 12, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce číslo 4267 - na základě smlouvy o poskytnutí úvěru až do výše 300.000.000,-- Kč (tři sta miliónů korun českých) ze dne 14.12.2001, 20. na úhradu emisního kursu nových akcií mohou být započteny výlučně pohledávky uvedené v odstavci 19. (devatenáctém). zbytek emisního kursu nových akcií bude splacen v penězích. 21. návrh smlouvy o započtení je povinno na náklady společnosti vypracovat a nejpozději do jednoho týdne ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi jediným akcionářem a spo- lečností doručit akcionáři představenstvo společnosti. 22. smlouva o započtení musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i přesné označení pohledávek specifikací osob dlužní- ka a věřitele, právní důvod vzniku pohledávek, ciferné určení celkové výše pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení (tj. jistiny s příslušenstvím), ciferné určení výše pohledávky za jistinou ke dni uzavření smlouvy o započtení a ciferné určení výše příslušenství a právní důvod jeho vzniku (zejména označení, zda jde o běžný úrok, úrok z prodlení, smluvní pokutu, atd.), přesné určení na úhradu jaké ciferně vyjádřené části emisního kursu se každá pohledávka započítává, přesné určení, jaká částka se započítává, přesné určení, jaká částka se započítává z jisti- ny a jaká z příslušenství. smlouva o započtení musí být podepsá- na před orgánem provádějícím legalizaci. 23. smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do 15 (pat- nácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upi- sovateli. nenabude-li k poslednímu dni této lhůty právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, pak musí být smlouva o za- počtení uzavřena nejpozději do 15 dnů od právní moci tohoto us- nesení. uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií. 24. emisní kurs každé nové akcie upisované bez využití před- nostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1.000.000,--Kč (jeden milión korun českých).
zapsáno 3. 3. 2003 vymazáno 26. 9. 2003
Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Alphaduct, a.s. ze dne 8.3.2004:
zapsáno 29. 3. 2005 vymazáno 20. 4. 2005
1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti Alphaduct, a.s. o částku 1.300,000.000 --Kč (slovy: jednamiliardatřistamilionů korun českých) s tím,že se upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem.
zapsáno 29. 3. 2005 vymazáno 20. 4. 2005
2. Upsáno bude 1300 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě,každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých).
zapsáno 29. 3. 2005 vymazáno 20. 4. 2005
3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to:
zapsáno 29. 3. 2005 vymazáno 20. 4. 2005
pan Mgr. Jiří Šmejc, r.č. 711012/1909,bytem Praha 5 - Lipence, Jílovišťská 550,
zapsáno 29. 3. 2005 vymazáno 20. 4. 2005
pan Mgr. Vladimír Komár, r.č. 720713/9368, bytem Vranov nad Topľou, Sídlisko II/1214, Slovenská republika
zapsáno 29. 3. 2005 vymazáno 20. 4. 2005
pan Ing.Jan Gerner,r.č.711102/1819,bytem Karlovy Vary,nábř.Jana Palacha 923/4,
zapsáno 29. 3. 2005 vymazáno 20. 4. 2005
společnost N & P Alliance, s.r.o., IČ: 62577395, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 12, PSČ 110 00,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C,vložka 32788.
zapsáno 29. 3. 2005 vymazáno 20. 4. 2005
4. Akcie společnosti budou upsány bez využití přednostního práva v pracovně předsedy představenstva společnosti Alphaduct, a.s.,která se nachází v sídle společnosti na adrese Praha 1,Na Příkopě 12,v pracovní dny v době od 10,00 do 14,00 hodin.
zapsáno 29. 3. 2005 vymazáno 20. 4. 2005
5. Lhůta pro upsání nových akcií společnosti Alphaduct, a.s. předem určenými zájemci činí patnáct (15) dnů a počíná běžet každému z nich prvý den následující po dni,v němž mu bude doručena písemná informace o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.
zapsáno 29. 3. 2005 vymazáno 20. 4. 2005
9. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek předem určeným zájemců vůči společnosti proti pohledávce na splacení části emisního kursu jimi upsaných nových akcií takto:
zapsáno 29. 3. 2005 vymazáno 20. 4. 2005
6. Informaci o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm.e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti podle §205 odst.3 obchodního zákoníku, je představenstvo společnosti Alphaduct, a.s. povinno vypracovat a každému z předem určených zájemců doručit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
zapsáno 29. 3. 2005 vymazáno 20. 4. 2005
7. Počátek běhu lhůty stanovené pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je představenstvo povinno oznámit každému z předem určených zájemců písemným oznámením jim doručeným nejpozději sedm (7) dnů po doručení informace o možnosti upsat akcie bez využití přednostního práva.
zapsáno 29. 3. 2005 vymazáno 20. 4. 2005
8. Upisovatel je povinen nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku splatit třicet procent (30%) emisního kursu jim upsaných akcií na účet společnosti číslo 19-3033510297/0100 u Komerční banky, a.s.,Václavské nám.42,Praha 1, založený podle § 204 odst.2 obchodního zákoníku společnosti pro splácení emisního kursu akcií. to neplatí,jestliže byla uzavřena dohoda o započtení.zbytek je upisovatel povinen splatit do jednoho (1) roku od nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku na účet společnosti číslo 19-3033510297/0100 u Komerční banky, a.s., Václavské nám.42, Praha 1. o nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti je představenstvo společnosti povinno nejpozději do jednoho (1) týdne informovat upisovatele doručením ověřeného opisu usnesení s vyznačeným dnem nabytí právní moci.
zapsáno 29. 3. 2005 vymazáno 20. 4. 2005
10. Na úhradu emisního kursu nových akcií mohou být započteny výlučně pohledávky uvedené a specifikované v odstavci 9. tohoto usnesení, zbytek emisního kursu nových akcií bude splacen v penězích.
zapsáno 29. 3. 2005 vymazáno 20. 4. 2005
11. Návrh smlouvy o započtení vůči každému z předem určených zájemců je povinno vypracovat představenstvo společnosti Alphaduct, a.s. a doručit ho předem určenému zájemci vždy nejpozději do jednoho (1) týdne ode dne, kdy s tímto předem určeným zájemcem společnost uzavřela smlouvy o upsání akcií.
zapsáno 29. 3. 2005 vymazáno 20. 4. 2005
pohledávka pana Mgr.Jiřího Šmejce za společností Alphaduct, a.s. v celkové výši 468,471.774,27 Kč (slovy: čtyřistašedesátosmmilionůčtyřistasedmdesátjedentisícsedmsetsedmdesátčtyři koruny české a dvacetsedm haléřů), vzniklá z titulu poskytnutí finančních prostředků dle Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 190,922.783,-Kč (slovy: jednostodevadesátmilionůdevětsetdvacetdvatisícesedmsetosmdesáttři koruny české), Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003, znějící na částku 28,303.054,--Kč (slovy: dvacetosmmilionůtřistatřitisícepadesátčtyři koruny české) a Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 14,072.803,--Kč (slovy: čtrnáctmilionůsedmdesátdvatisíceosmsettři koruny české), a dále dle převzetí dluhu ve výši 234,429.170,83 Kč (slovy: dvěstětřicetčtyřimilionyčtyřistadvacetdevěttisícjednostosedmdesát korun českých a osmdesáttři haléře) na základě Dohody o převzetí dluhu uzavřené dne 17.12.2003, z níž lze na emisní kurs jím upsaných akcií započíst částku ve výši 468,000.000,--Kč (slovy: čtyřistašedesátosmmilionů korun českých),
zapsáno 29. 3. 2005 vymazáno 20. 4. 2005
pohledávky pana Mgr.Vladimíra Komára za společností Alphaduct, a.s. v celkové výši 468,471.774,27 Kč (slovy:čtyřistašedesátosmmilionůčtyřistasedmdesátjedentisícsedmsetsedmdesátčtyři koruny české a dvacetsedm haléřů), vzniklá z titulu poskytnutí finančních prostředků dle Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 190,922.783,--Kč (slovy: jednostodevadesátmilionůdevětsetdvacetdvatisícesedmsetosmdesáttři koruny české), Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003,znějící na částku 28,303.054,--Kč (slovy: dvacetosmmilionůtřistatřitisícepadesátčtyři koruny české) a Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2002 znějící na částku 14,072.803,--Kč (slovy: čtrnáctmilionůsedmdesátdvatisíceosmsettři koruny české), a dále dle převzetí dluhu ve výši 234,429.170,83 Kč (slovy:dvěstětřicetčtyřimilionyčtyřistadvacetdevěttisícjednostosedmdesát korun českých a osmdesáttři haléře) na základě Dohody o převzetí dluhu uzavřené dne 17.12.2003, z níž lze na emisní kurs jím upsaných akcií započíst částku ve výši 468,000.000,--Kč (slovy: čtyřistašedesátosmmilionů korun českých),
zapsáno 29. 3. 2005 vymazáno 20. 4. 2005
pohledávka společnosti N & P Alliance, s.r.o.,za společností Alphaduct, a.s. v celkové výši 171,403.552,40 Kč (slovy: jednostosedmdesátjedenmiliončtyřistatřitisícpětsetpadesátdvě koruny české a čtyřicet haléřů), vzniklá z titulu poskytnutí finančních prostředků dle Smlouvy o úvěru uzavřené dne 11.11.2002, ve znění Dodatku č.1 ze dne 01.09.2003, kterou lze na emisní kurs jí upsaných akcií započíst v plné výši.
zapsáno 29. 3. 2005 vymazáno 20. 4. 2005
pohledávka pana Ing.Jana Gernera za společností Alphaduct, a.s. v celkové výši 165,395.081,25 Kč (slovy: jednostošedesátpětmilionůtřistadevadesátpěttisícosmdesátjedna koruna česká a dvacetpět haléřů), vzniklá z titulu poskytnutí finančních prostředků dle Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 67,426.796,--Kč (slovy: šedesátsedmmilionůčtyřistadvacetšesttisícsedmsetdevadesátšest korun českých), Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 9,995.582,-Kč (slovy: devětmilionůdevětsetdevadesátpěttisícpětsetosmdesátdvě koruny české) a Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 4,918.500,--Kč (slovy: čtyřimilionydevětsetosmnácttisícpětset korun českých), a dále dle převzetí dluhu ve výši 82,791.627,34 Kč (slovy: osmdesátdvamilionysedmsetdevadesátjedentisícšestsetdvacetsedm korun českých a třicetčtyři haléře) na základě Dohody o převzetí dluhu uzavřené dnem 17.12.2003, z níž jze na emisní kurs jím upsaných akcií započíst částku 165,000.000,--Kč (slovy: jednostošedesátpětmilionů korun českých),
zapsáno 29. 3. 2005 vymazáno 20. 4. 2005
12. Smlouva o započtení musí kromě obecných náležitostísmlouvy obsahovat i přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právní důvod vzniku pohledávek,ciferné určení celkové výše pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení (tj.jistiny s příslušenstvím), ciferné určení výše pohledávky za jistinou ke dni uzavření smlouvy o započtení a ciferné určení výše příslušenství a právní důvod jeho vzniku (zejména označení,zda jde o běžný úrok, úrok z prodlení,smluvní pokutu,atd.),přesné určení na úhradu jaké ciferně vyjádřené části emisního kursu se každá pohledávka započítává,přesné určení, jaká částka se započítává,přesné určení,jaká částka se započítává z jistiny a jaká z příslušenství. smlouva o započtení musí být podepsána před orgánem provádějícím legalizaci.
zapsáno 29. 3. 2005 vymazáno 20. 4. 2005
13. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli. nenabude-li k poslednímu dni této lhůty právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, pak musí být smlouva o započtení uzavřena nejpozději do patnácti (15) dnů od právní moci tohoto usnesení. uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií.
zapsáno 29. 3. 2005 vymazáno 20. 4. 2005
14. Emisní kurs každé nové akcie upisované bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1,000.000,--Kč (slovy: jedenmilion korun českých)
zapsáno 29. 3. 2005 vymazáno 20. 4. 2005
Dne 22.12.2009 byla uzavřena Smlouva o prodeji části podniku mezi společností Alphaduct, a.s., jako prodávajícím a společností Dermacol a.s., se sídlem Výtvarná 4/1023, Praha 6, PSČ 161 00, IČ: 452 72 859, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1456, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části podniku tvořící samostatnou organizační složku stávajícího podniku prodávajícího, nezapsanou v obchodním rejstříku, která je v organizačním řádu prodávajícího účinného ode dne 10.12.2001 označena jako Divize PIRVATE label\". Smlouva nabyla účinnosti dne 31.12.2009.
zapsáno 15. 3. 2010 vymazáno 15. 3. 2010
Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společností METO a.s. se sídlem Praha 3, Táboritská 1000/23, PSČ 130 87, IČ 264 85 290, a BECKMANN s.r.o. se sídlem Praha 6, Výtvarná 1023/4, PSČ 161 00, IČ 261 82 581.
zapsáno 18. 9. 2006
Dne 19.12.2006 byla uzavřena Smlouva o prodeji části podniku mezi společností Alphaduct, a.s., jako prodávajícím a společností Karlovarská Korunní s.r.o., se sídlem Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary, IČ: 18226990, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložka 1417, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části podniku tvořící samostatnou organizační složku stávajícího podniku prodávajícího, nezapsanou v obchodním rejstříku, která je v organizačním řádu prodávajícího účinného ode dne 10.12.2001 označena jako \"Divize nápojů\". Smlouva nabyla účinnosti dne 01.01.2007.
zapsáno 29. 12. 2006
Dne 22.12.2009 byla uzavřena Smlouva o prodeji části podniku mezi společností Alphaduct, a.s., jako prodávajícím a společností Dermacol a.s., se sídlem Výtvarná 4/1023, Praha 6, PSČ 161 00, IČ: 452 72 859, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1456, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části podniku tvořící samostatnou organizační složku stávajícího podniku prodávajícího, nezapsanou v obchodním rejstříku, která je v organizačním řádu prodávajícího účinného ode dne 10.12.2001 označena jako \"Divize PRIVATE label\". Smlouva nabyla účinnosti dne 31.12.2009.
zapsáno 15. 3. 2010
Dne 22.12.2010 byla uzavřena Smlouva o prodeji části podniku mezi společností Alphaduct, a.s., jako prodávajícím a společností Dermacol a.s., se sídlem Praha 6, Výtvarná 1023/4, PSČ 161 00, IČ: 247 66 208, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16659, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části podniku tvořící samostatnou organizační složku stávajícího podniku prodávajícího, nezapsanou v obchodním rejstříku, která je v organizačním řádu prodávajícího účinného ode dne 10.12.2001 označena jako \"Divize Značková kosmetika\". Smlouva nabyla účinnosti dne 31.12.2010.
zapsáno 16. 3. 2011
Počet členů statutárního orgánu: 1
zapsáno 20. 8. 2014
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 20. 8. 2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 20. 8. 2014

Personální obsazení, vedení Alphaduct, a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo Alphaduct, a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda
Mgr. Vladimír Komár
Voskovcova, Praha 5
zapsáno 21. 11. 2000 vymazáno 26. 8. 2002
Místopředseda
Mgr. Miloš Badida
Zárubova, Praha 4
zapsáno 21. 11. 2000 vymazáno 26. 8. 2002
Člen
Bohuslav Luňáček
Na Kovárně, Praha 1
Den zániku funkce: 11. 1. 2002
zapsáno 21. 11. 2000 vymazáno 26. 8. 2002
Člen
Mgr. Robert Mitka
Jaselská, Havířov
Den zániku funkce: 11. 1. 2002
zapsáno 21. 11. 2000 vymazáno 26. 8. 2002
Místopředseda
Mgr. Vladimír Komár
Voskovcova, Praha 5
Den zániku funkce: 20. 1. 2003
zapsáno 26. 8. 2002 vymazáno 16. 4. 2003
Člen
Mgr. Miloš Badida
Zárubova, Praha 4
zapsáno 26. 8. 2002 vymazáno 16. 5. 2003
Člen
Jaroslav Slivoně
Spálená, 344 01 Domažlice
Den vzniku funkce: 12. 1. 2002
Den zániku členstvi: 17. 2. 2006
zapsáno 26. 8. 2002 vymazáno 11. 5. 2006
Předseda
Ing. Zdeněk Bouzek
Měcholupy, 355 51 Měcholupy
Den vzniku funkce: 12. 1. 2002
Den zániku funkce: 17. 1. 2003
zapsáno 26. 8. 2002 vymazáno 16. 4. 2003
Předseda
Mgr. Vladimír Komár
Voskovcova, Praha 5
Den vzniku funkce: 20. 1. 2003
Den zániku funkce: 17. 2. 2006
Den zániku členstvi: 17. 2. 2006
zapsáno 16. 4. 2003 vymazáno 11. 5. 2006
Místopředseda
Ing. Jan Daňsa
Salmovská, Praha 2
Den vzniku funkce: 20. 1. 2003
Den zániku funkce: 17. 2. 2006
Den vzniku členstvi: 17. 1. 2003
Den zániku členstvi: 17. 2. 2006
zapsáno 16. 4. 2003 vymazáno 11. 5. 2006
Člen
Mgr. Miloš Badida
Trieda SNP, 040 11 Košice, Slovenská republika
Den zániku členstvi: 13. 6. 2003
pobyt v ČR: Praha 4, Žateckých 10, PSČ 140 00
zapsáno 16. 5. 2003 vymazáno 26. 9. 2003
Člen
RNDr. Jozef Gemeľa
Dominikánská, Brno
Den vzniku funkce: 13. 6. 2003
Den vzniku členstvi: 13. 6. 2003
Den zániku členstvi: 17. 2. 2006
pobyt v ČR: Praha 4, Žateckých 10, PSČ 140 00
zapsáno 26. 9. 2003 vymazáno 11. 5. 2006
Předseda představenstva
Mgr. Vladimír Komár
Na Zderaze, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 22. 2. 2006
Den zániku funkce: 18. 2. 2011
Den vzniku členstvi: 17. 2. 2006
Den zániku členstvi: 18. 2. 2011
zapsáno 11. 5. 2006 vymazáno 16. 3. 2011
Člen
RNDr. Jozef Gemeľa
Dražetická, 182 00 Praha 8
Den vzniku členstvi: 17. 2. 2006
zapsáno 11. 5. 2006 vymazáno 29. 12. 2006
Člen
Jaroslav Slivoně
Luženická, 344 01 Domažlice
Den vzniku členstvi: 17. 2. 2006
zapsáno 11. 5. 2006 vymazáno 29. 12. 2006
Člen představenstva
RNDr. Jozef Gemela
Dražetická, 182 00 Praha 8
Den vzniku členstvi: 17. 2. 2006
Den zániku členstvi: 30. 6. 2007
zapsáno 29. 12. 2006 vymazáno 3. 10. 2007
Člen představenstva
Ing. Jaroslav Slivoně
Luženická, 344 01 Domažlice
Den vzniku členstvi: 17. 2. 2006
Den zániku členstvi: 18. 2. 2011
zapsáno 29. 12. 2006 vymazáno 16. 3. 2011
Člen představenstva
Mgr. Erika Komárová
Sídlisko II, 093 01 Vranov nad Topľou - Sídlisko II, Slovenská republika
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2007
Den zániku členstvi: 18. 2. 2011
zapsáno 3. 10. 2007 vymazáno 16. 3. 2011
Předseda představenstva
Mgr. Vladimír Komár
Klimentská, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 18. 2. 2011
Den zániku funkce: 25. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 18. 2. 2011
Den zániku členstvi: 25. 6. 2014
zapsáno 16. 3. 2011 vymazáno 26. 4. 2013
Člen představenstva
Mgr. Erika Hořínková
Klimentská, 110 00 Praha 1
Den vzniku členstvi: 18. 2. 2011
Den zániku členstvi: 15. 4. 2013
zapsáno 16. 3. 2011 vymazáno 26. 4. 2013
Člen představenstva
Ing. Jaroslav Slivoně
Luženická, 344 01 Domažlice
Den vzniku členstvi: 18. 2. 2011
Den zániku členstvi: 25. 6. 2014
zapsáno 16. 3. 2011 vymazáno 20. 8. 2014
Předseda představenstva
Vladimír Komár
Klimentská, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Den vzniku funkce: 16. 4. 2013
Den zániku funkce: 25. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 18. 2. 2011
Den zániku členstvi: 25. 6. 2014
zapsáno 26. 4. 2013 vymazáno 20. 8. 2014
Člen představenstva
Miroslav Havel
Ostružinová, 252 28 Černošice - Černošice
Den vzniku členstvi: 15. 4. 2013
Den zániku členstvi: 25. 6. 2014
zapsáno 26. 4. 2013 vymazáno 15. 10. 2013
Člen představenstva
Miroslav Havel
Pod Slovany, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Den vzniku členstvi: 15. 4. 2013
Den zániku členstvi: 25. 6. 2014
zapsáno 15. 10. 2013 vymazáno 20. 8. 2014
Člen představenstva
Mgr. Vladimír Komár
Klimentská, 110 00 Praha - Nové Město
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2014
Den zániku členstvi: 24. 6. 2019
zapsáno 20. 8. 2014 vymazáno 29. 8. 2019
Člen představenstva
Mgr. Vladimír Komár
Klimentská, 110 00 Praha - Nové Město
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2019
zapsáno 29. 8. 2019 vymazáno 19. 2. 2022
Člen představenstva
Mgr. Vladimír Komár
Lázeňská, 118 00 Praha - Malá Strana
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2019
zapsáno 19. 2. 2022
Způsob jednání
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat všichni členové představenstva, každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď společně předseda a místopředseda představenstva nebo společně tři členové představenstva bez ohledu na funkci.
zapsáno 21. 11. 2000 vymazáno 29. 12. 2006
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně.
zapsáno 29. 12. 2006 vymazáno 20. 8. 2014
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.
zapsáno 20. 8. 2014

Dozorčí rada Alphaduct, a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda
Ing. Jan Gerner
J. Palacha, Karlovy Vary
Den zániku funkce: 11. 1. 2002
zapsáno 21. 11. 2000 vymazáno 26. 8. 2002
Člen
Ing. Robert Schaffer
Vítězná, Karlovy Vary
Den zániku členstvi: 15. 2. 2005
zapsáno 21. 11. 2000 vymazáno 27. 4. 2005
Člen
Ing. Radek Holý
Bludenská, Pernink
Den zániku funkce: 11. 1. 2002
zapsáno 21. 11. 2000 vymazáno 26. 8. 2002
Člen
Bohuslav Luňáček
Na Kovárně, Praha 1
Den vzniku funkce: 12. 1. 2002
Den zániku členstvi: 15. 2. 2005
zapsáno 26. 8. 2002 vymazáno 27. 4. 2005
Člen
Ivana Jiráňová
Litevská, 272 01 Kladno
Den vzniku funkce: 14. 1. 2002
Den zániku členstvi: 15. 2. 2005
zapsáno 26. 8. 2002 vymazáno 27. 4. 2005
Předseda dozorčí rady
Mgr. Pavel Nykl
Vršovická, 101 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 16. 2. 2005
Den vzniku členstvi: 15. 2. 2005
Den zániku členstvi: 10. 11. 2005
zapsáno 27. 4. 2005 vymazáno 24. 3. 2006
Člen dozorčí rady
Mgr. Erika Komárová
Sídlisko, Vranov nad Topľou - Sídlisko, Slovenská republika
Den vzniku členstvi: 15. 2. 2005
Den zániku členstvi: 30. 6. 2007
zapsáno 27. 4. 2005 vymazáno 3. 10. 2007
Člen dozorčí rady
Ing. Marcela Prokýšková
Na Kamenci, 552 03 Česká Skalice
Den vzniku členstvi: 15. 2. 2005
zapsáno 27. 4. 2005 vymazáno 14. 7. 2006
Člen dozorčí rady
Ing. Marcela Šťastná
Bendlova, Praha 9 - Miškovice
Den vzniku členstvi: 15. 2. 2005
Den zániku členstvi: 15. 5. 2010
zapsáno 14. 7. 2006 vymazáno 16. 3. 2011
Předseda dozorčí rady
Mgr. Věra Komárová
Klimentská, Praha 1
Den vzniku funkce: 24. 4. 2006
Den zániku funkce: 18. 2. 2011
Den vzniku členstvi: 13. 4. 2006
Den zániku členstvi: 18. 2. 2011
zapsáno 14. 7. 2006 vymazáno 16. 3. 2011
Člen dozorčí rady
Eva Rincónová
Kálikova, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2007
Den zániku členstvi: 30. 6. 2012
zapsáno 3. 10. 2007 vymazáno 18. 9. 2012
Předseda dozorčí rady
Mgr. Věra Komárová
Na Míčánce, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 18. 2. 2011
Den zániku funkce: 25. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 18. 2. 2011
Den zániku členstvi: 25. 6. 2014
zapsáno 16. 3. 2011 vymazáno 16. 8. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Marcela Šťastná
Bendlova, 196 00 Praha 9 - Miškovice
Den vzniku členstvi: 18. 2. 2011
Den zániku členstvi: 25. 6. 2014
zapsáno 16. 3. 2011 vymazáno 27. 9. 2013
Člen dozorčí rady
Eva Rincónová
Kálikova, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Den vzniku členstvi: 10. 8. 2012
Den zániku členstvi: 25. 6. 2014
zapsáno 18. 9. 2012 vymazáno 20. 8. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Marcela Šťastná
Lomená, 250 64 Měšice - Měšice
Den vzniku členstvi: 18. 2. 2011
Den zániku členstvi: 25. 6. 2014
zapsáno 27. 9. 2013 vymazáno 20. 8. 2014
Předseda dozorčí rady
Mgr. Věra Komárová
Na Míčánce, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Den vzniku funkce: 18. 2. 2011
Den zániku funkce: 25. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 18. 2. 2011
Den zániku členstvi: 25. 6. 2014
zapsáno 16. 8. 2014 vymazáno 20. 8. 2014
Člen dozorčí rady
Mgr. Věra Komárová
Na Míčánce, 160 00 Praha - Dejvice
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2014
Den zániku členstvi: 24. 6. 2019
zapsáno 20. 8. 2014 vymazáno 29. 8. 2019
Člen dozorčí rady
Ing. Marcela Šťastná
Lomená, 250 64 Měšice - Měšice
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2014
Den zániku členstvi: 24. 6. 2019
zapsáno 20. 8. 2014 vymazáno 29. 8. 2019
Předseda dozorčí rady
Ing. Jaroslav Slivoně
Luženická, 344 01 Domažlice - Týnské Předměstí
Den vzniku funkce: 25. 6. 2014
Den zániku funkce: 24. 6. 2019
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2014
Den zániku členstvi: 24. 6. 2019
zapsáno 20. 8. 2014 vymazáno 29. 8. 2019
Předseda dozorčí rady
Ing. Jaroslav Slivoně
Luženická, 344 01 Domažlice - Týnské Předměstí
Den vzniku funkce: 25. 6. 2019
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2019
zapsáno 29. 8. 2019
Člen dozorčí rady
Mgr. Věra Komárová
Na Míčánce, 160 00 Praha - Dejvice
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2019
zapsáno 29. 8. 2019
Člen dozorčí rady
Ing. Marcela Šťastná
Lomená, 250 64 Měšice - Měšice
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2019
zapsáno 29. 8. 2019

Prokura Alphaduct, a.s. - dle obchodního rejstříku

Prokurista
Ing. Miroslav Havel
Pod Slovany, 128 00 Praha - Nové Město
Prokurista je zmocněn k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista není oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc.
zapsáno 20. 8. 2014

Jediný akcionář Alphaduct, a.s. - dle obchodního rejstříku

Jediný akcionář
MEF Holding, akciová společnost, 25075080
Na příkopě 12, 110 00 Praha 1
zapsáno 5. 9. 2001 vymazáno 26. 9. 2003
Jediný akcionář
NOVA HOLDING, a.s., 25075080
Na Příkopě 12, 110 00 Praha 1
zapsáno 26. 9. 2003 vymazáno 27. 7. 2004
Jediný akcionář
N & P Alliance, s.r.o., 62577395
Na Příkopě 12, 110 00 Praha 1
zapsáno 27. 7. 2004 vymazáno 20. 4. 2005
Jediný akcionář
Vladimír Komár
Klimentská, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 26. 4. 2013 vymazáno 19. 2. 2022
Jediný akcionář
Vladimír Komár
Lázeňská, 118 00 Praha - Malá Strana
zapsáno 19. 2. 2022

Skuteční majitelé Alphaduct, a.s. - dle obchodního rejstříku

Přímý skutečný majitel
Mgr. Vladimír Komár
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 100%.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 7. 2. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 2. 2019
zapsáno 1. 2. 2019 vymazáno 7. 2. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Vladimír Komár
Lázeňská, 118 00 Praha - Malá Strana
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 26. 4. 2013
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 7. 2. 2023

Hodnocení společnosti - Alphaduct, a.s.

-
0
+

Sídlo společnosti Alphaduct, a.s. na mapě

Plaská 622/3, 150 00 Praha 5

Údaje o Alphaduct, a.s., Plaská 622/3, 150 00 Praha 5, IČO: 26212412 byly staženy 4. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost Alphaduct, a.s. sídlí na adrese: Plaská 622/3, 150 00 Praha 5.
  • Společnost Alphaduct, a.s. má IČO 26212412.
  • Společnost Alphaduct, a.s. vznikla 21. 11. 2000.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne?

Koupit nejnovější číslo