Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

KOMUTEX, spol. s r.o., IČO: 48151688

Subjekt KOMUTEX, spol. s r.o. společnost s ručením omezením. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 3406/KSHK. Její základní kapitál je ve výši 20 000 000 Kč. Společnost vznikla 8. 12. 1992 a sídlí na adrese Vortová 90, 539 61 Vortová - Vortová. IČO společnosti je 48151688 a DIČ je CZ48151688.

KOMUTEX, spol. s r.o. - výpis z obchodního rejstříku k datu 11. 8. 2023 : subjekt byl z rejstříku odstraněn

Tento subjekt není aktivní.

Aktuální rejstřík
RES DPH

Základní informace o KOMUTEX, spol. s r.o. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
8. 12. 1992
Datum výmazu
3. 3. 2021
Obchodní firma
KOMUTEX, spol. s r.o.
zapsáno 8. 12. 1992 vymazáno 3. 3. 2021
Adresa sídla společnosti
Vortová 90, 539 61 Vortová, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 8. 12. 1992 vymazáno 12. 10. 2016
Vortová 90, 539 61 Vortová - Vortová
zapsáno 12. 10. 2016 vymazáno 3. 3. 2021
IČO
48151688
zapsáno 8. 12. 1992 vymazáno 3. 3. 2021
DIČ
Identifikátor datové schránky
r6ggbv8
Právní forma
Společnost s ručením omezeným
zapsáno 8. 12. 1992 vymazáno 3. 3. 2021
Spisová značka
C 3406/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
zapsáno 8. 12. 1992 vymazáno 3. 3. 2021
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Živé firmy

Pro tento subjekt neevidujeme žádné kontaktní údaje.

Přidat kontaktní údaje

Poslední změny a události KOMUTEX, spol. s r.o. - dle obchodního rejstříku

3. 3. 2021
Vymazán člen statutárního orgánu Radek Premus
3. 3. 2021
Vymazán způsob jednání: Jednatel je oprávněn jednat za společnost samostatně.
3. 3. 2021
Vymazán společník KOMUTEX HYDRAULIK s.r.o.
3. 3. 2021
Vymazán předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
3. 3. 2021
Vymazán předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Vizualizace vztahů osob a společností - KOMUTEX, spol. s r.o.

Informace o podnikání a činnosti KOMUTEX, spol. s r.o. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 16. 12. 1996 vymazáno 12. 12. 2008
Kovovýroba
zapsáno 8. 12. 1992 vymazáno 3. 9. 2011
Obchodní činnost - koupě za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 8. 12. 1992 vymazáno 3. 9. 2011
Kovoobráběčství
zapsáno 29. 12. 1997 vymazáno 3. 9. 2011
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
zapsáno 12. 12. 2008 vymazáno 3. 9. 2011
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
zapsáno 12. 12. 2008 vymazáno 3. 9. 2011
Obráběčství
zapsáno 3. 9. 2011 vymazáno 3. 3. 2021
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
zapsáno 3. 9. 2011 vymazáno 3. 3. 2021
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 3. 9. 2011 vymazáno 3. 3. 2021

Majetek KOMUTEX, spol. s r.o. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál KOMUTEX, spol. s r.o. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
1 000 000 Kč
zapsáno 8. 12. 1992 vymazáno 12. 6. 1996
41 000 000 Kč
je tvořeno vklady peněžitými a nepeněžitými
zapsáno 12. 6. 1996 vymazáno 20. 2. 2014
20 000 000 Kč
je tvořeno vklady peněžitými a nepeněžitými
zapsáno 20. 2. 2014 vymazáno 3. 3. 2021

Ostatní skutečnosti KOMUTEX, spol. s r.o. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 7.11.1992 podle zák. č. 513/91 Sb.
zapsáno 8. 12. 1992 vymazáno 20. 2. 2014
Společnost má správního radu (německy \"Beriat\"). Správním radou společnosti se ustanovuje paní Irena Pospíšilová, r.č. 575226/0338, bytem Praha 4 - Modřany, U Jizby 1127/24. Funkční období správního rady není časově limitováno. Správní rada dohlíží na činnost jednatelů a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Správní rada má právo kdykoli nahlížet do všech dokladů společnosti, zvláště pak smí nahlížet do účetních knih, kontrolovat účetní knihy, spisy společnosti a její majetek. Správní rada má právo se účastnit všech jednání společnosti, jednatele, valné hromady. Správní rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitimní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. Správní rada může udělovat jednateli konkrétní úkoly. Jednatel je povinen správnímu radovi podávat průběžně a bezodkladně informace o dění ve společnosti, bezodkladně zasílat podklady, které o dění ve společnosti vypovídají (např. poptávky, výkresy, kalkulace, nabídky, plány na nákup materiálů, ekonomická hlášení, měsíční uzávěrky, inventury, informace o plnění plánů prodeje a finančního plánu). Jednatel je povinen správního radu seznamovat se všemi obchodními partnery společnosti - zejména dodavateli a odběrateli a dále je povinen správního radu průběžně informovat o průběhu kolektivního vyjednávání a předložit správnímu radovi znění kolektivní smlouvy před jejím uzavřením k odsouhlasení, projednávat se správním radou personální otázky a předkládat k odsouhlasení všechny personální změny (záměr nově přijmout zaměstnance a podmínky budoucí pracovní smlouvy s ním, záměr propuštění zaměstnance atd.). Správní rada zajišťuje koordinaci komunikace a přenosu informací mezi jednatelem a valnou hromadou (jediným společníkem), koordinaci plnění pokynů a požadavků valné hromady (jediného společníka) jednatelem a napomáhá naplnění hospodářských cílů, vytčených valnou hromadou (jediným společníkem), kontrola vedení společnosti, především kontrola dodržování kompetencí jednatele stanovených ve smlouvě o výkonu funkce jednatele.
zapsáno 23. 9. 2011 vymazáno 20. 2. 2014
Společnost má správního radu (německy \"Beirat\"). Správním radou společnosti se ustanovuje paní Irena Pospíšilová, r.č. 575226/0338, bytem Praha 4 - Modřany, UJizby 1127/24. Funkční období správního rady není časově limitováno. Správní rada dohlíží na činnost jednatelů auskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Správní rada má právo kdykoli nahlížet do všech dokladů společnosti, zvláště pak smí nahlížet do účetních knih, kontrolovat účetní knihy, spisy společnosti ajejí majetek. Správní rada má právo se účastnit všech jednání společnosti, jednatele, valné hromady. Správní rada přezkoumává řádnou, mimořádnou akonsolidovanou, popřípadě imezitimní účetní závěrku anávrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty apředkládá své vyjádření valné hromadě. Správní rada může udělovat jednateli konkrétní úkoly. Jednatel je povinen správnímu radovi podávat průběžně abezodkladně informace odění ve společnosti, bezodkladně zasílat podklady, které odění ve společnosti vypovídají (např. poptávky, výkresy, kalkulace, nabídky, plány na nákup materiálů, ekonomická hlášení, měsíční uzávěrky, inventury, informace oplnění plánů prodeje afinančního plánu). Jednatel je povinen správního radu seznamovat se všemi obchodními partnery společnosti - zejména dodavateli aodběrateli adále je povinen správního radu průběžně informovat oprůběhu kolektivního vyjednávání apředložit správnímu radovi znění kolektivní smlouvy před jejím uzavřením kodsouhlasení, projednávat se správním radou personální otázky apředkládat kodsouhlasení všechny personální změny (záměr nově přijmout zaměstnance apodmínky budoucí pracovní smlouvy sním, záměr propuštění zaměstnance atd.). Správní rada zajišťuje koordinaci komunikace apřenosu informací mezi jednatelem avalnou hromadou (jediným společníkem), koordinaci plnění pokynů apožadavků valné hromady (jediného společníka) jednatelem anapomáhá naplnění hospodářských cílů, vytčených valnou hromadou (jediným společníkem), kontrola vedení společnosti, především kontrola dodržování kompetencí jednatele stanovených ve smlouvě ovýkonu funkce jednatele.
zapsáno 20. 2. 2014 vymazáno 3. 3. 2021
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
zapsáno 20. 2. 2014 vymazáno 3. 3. 2021
Dne 29.02.2016 byla uzavřena smlouva o koupi části závodu, na jejímž základě společnost KOMUTEX, spol. s r.o. prodala společnosti SOPO INVEST s.r.o., IČO: 042 85 042, část závodu středisko Bystřice nad Pernštejnem. Vlastnické právo bylo převedeno zveřejněním koupě části závodu v Obchodním věstníku dne 04.03.2016. Pohledávky a dluhy společnosti KOMUTEX, spol. s r.o. související s částí závodu nebyly předmětem převodu.
zapsáno 28. 4. 2016 vymazáno 3. 3. 2021
Dle projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 25. ledna 2021 zúčastněnými společnostmi KOMUTEX, spol. s r.o., se sídlem č.p. 90, 539 61 Vortová, IČO 481 51 688, na straně jedné jako zanikající společností, a KOMUTEX HYDRAULIK s.r.o., se sídlem č.p. 90, 539 61 Vortová, IČO 096 07 455, na straně druhé jako nástupnickou společností, došlo k zániku zanikající společnosti KOMUTEX, spol. s r.o. bez likvidace a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost KOMUTEX HYDRAULIK s.r.o., která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti.
zapsáno 3. 3. 2021 vymazáno 3. 3. 2021

Personální obsazení, vedení KOMUTEX, spol. s r.o. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán KOMUTEX, spol. s r.o. - dle obchodního rejstříku

Jednatel
Ing. Zdeněk Vohradník
Jiráskova, Hlinsko
zapsáno 8. 12. 1992 vymazáno 21. 3. 1996
Jednatel
Antonín Holfeuer
Rataje 74, Hlinsko v Čechách, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 8. 12. 1992 vymazáno 2. 12. 1999
Jednatel
Antonín Holfeuer
Rataje, Hlinsko v Čechách
Den vzniku funkce: 8. 12. 1992
Den zániku funkce: 11. 5. 2004
zapsáno 2. 12. 1999 vymazáno 10. 7. 2004
Jednatel
Irena Pospíšilová
U Jizby, Praha 4 - Modřany
Den vzniku funkce: 11. 5. 2004
Den zániku funkce: 26. 9. 2008
zapsáno 10. 7. 2004 vymazáno 12. 12. 2008
Jednatel
Jaroslav Drahoš
Kladno, 539 01 Hlinsko
Den vzniku funkce: 11. 5. 2004
Den zániku funkce: 26. 9. 2008
zapsáno 10. 7. 2004 vymazáno 12. 12. 2008
Jednatel
Ing. Zdeněk Vítek
Rataje, 539 01 Rataje
Den vzniku funkce: 26. 9. 2008
Den zániku funkce: 22. 9. 2010
zapsáno 12. 12. 2008 vymazáno 23. 12. 2010
Jednatel
Ing. Milan Lacina
Vojetín, 592 51 Rozsochy - Vojetín
Den vzniku funkce: 22. 9. 2010
Den zániku funkce: 14. 1. 2016
zapsáno 23. 12. 2010 vymazáno 19. 1. 2016
Jednatel
Jaroslav Drahoš
Kladno, 539 01 Hlinsko - Kladno
Den vzniku funkce: 22. 9. 2010
zapsáno 23. 12. 2010 vymazáno 12. 10. 2016
Jednatel
Jaroslav Drahoš
Kladno, 539 01 Kladno - Kladno
Den vzniku funkce: 22. 9. 2010
Den zániku funkce: 9. 10. 2020
zapsáno 12. 10. 2016 vymazáno 19. 10. 2020
Jednatel
Radek Premus
Horní Životice, 793 12 Horní Životice - Horní Životice
Den vzniku funkce: 9. 10. 2020
zapsáno 19. 10. 2020 vymazáno 3. 3. 2021
Počet členů
2
zapsáno 20. 2. 2014 vymazáno 19. 1. 2016
1
zapsáno 19. 1. 2016 vymazáno 3. 3. 2021
Způsob jednání
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat navenek a podepisovat za ni jednatelé společnosti a to každý samostatně.
zapsáno 8. 12. 1992 vymazáno 21. 3. 1996
Jménem společnosti je oprávněn jednat navenek a podepisovat za ni jednatel společnosti samostatně.
zapsáno 21. 3. 1996 vymazáno 3. 9. 2004
Za společnost jednají a podepisují vždy oba jednatelé společně.
zapsáno 3. 9. 2004 vymazáno 12. 12. 2008
Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Každý z jednatelů jedná jménem společnosti samostatně.
zapsáno 12. 12. 2008 vymazáno 3. 9. 2011
Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatelé. Každý z jednatelů jedná jménem společnosti samostatně.
zapsáno 3. 9. 2011 vymazáno 20. 2. 2014
Každý z jednatelů jedná za společnost samostatně.
zapsáno 20. 2. 2014 vymazáno 19. 1. 2016
Jednatel je oprávněn jednat za společnost samostatně.
zapsáno 19. 1. 2016 vymazáno 3. 3. 2021

Dozorčí rada KOMUTEX, spol. s r.o. - dle obchodního rejstříku

Předseda dozorčí rady
Clemens Laternser
Vaduz, Bangarten 22, 9490, Lichtenštejnské knížectví
Den vzniku funkce: 8. 10. 2008
Den zániku funkce: 7. 7. 2011
Den vzniku členstvi: 26. 9. 2008
Den zániku členstvi: 7. 7. 2011
zapsáno 12. 12. 2008 vymazáno 3. 9. 2011
Člen dozorčí rady
Sabina Grafeneder
Eschen, Fronagass 33A, 9492, Lichtenštejnské knížectví
Den vzniku členstvi: 26. 9. 2008
Den zániku členstvi: 7. 7. 2011
zapsáno 12. 12. 2008 vymazáno 3. 9. 2011
Člen dozorčí rady
Irena Pospíšilová
U Jizby, 143 00 Praha 4 - Modřany
Den vzniku členstvi: 26. 9. 2008
Den zániku členstvi: 7. 7. 2011
zapsáno 12. 12. 2008 vymazáno 3. 9. 2011

Společníci KOMUTEX, spol. s r.o. - dle obchodního rejstříku

Společník
FRANKLIN and FREEMAN Ltd.
Tonbridge Road, Romford, Essex, Velká Británie, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 8. 12. 1992 vymazáno 21. 3. 1996
Podíl
Vklad 500 000 Kč
zapsáno 8. 12. 1992 vymazáno 21. 3. 1996
Společník
ELEKTRO-PRAGA Hlinsko, a.s., 00010341
Poličská 444, 539 16 Hlinsko
zapsáno 8. 12. 1992 vymazáno 21. 3. 1996
Podíl
Vklad 500 000 Kč
zapsáno 8. 12. 1992 vymazáno 21. 3. 1996
Společník
ELEKTRO-PRAGA Hlinsko, a.s., 00010341
Poličská 444, 539 16 Hlinsko
zapsáno 21. 3. 1996 vymazáno 12. 6. 1996
Podíl
Vklad 1 000 000 Kč
zapsáno 21. 3. 1996 vymazáno 12. 6. 1996
Společník
ELEKTRO-PRAGA Hlinsko, a.s., 00010341
Poličská 444, 539 16 Hlinsko
zapsáno 12. 6. 1996 vymazáno 2. 12. 1999
Podíl
Vklad 13 087 000 Kč
Splaceno 100,00 %
zapsáno 12. 6. 1996 vymazáno 2. 12. 1999
Společník
LIECHTEX ESTABLISHMENT
Eschen, I-E, Handelsgesellschaft, Landstrasse 70, FL-9490, Vaduz, Lichtenštejnské knížectví
zapsáno 12. 6. 1996 vymazáno 20. 9. 2002
Podíl
Vklad 27 913 000 Kč
Splaceno 100,00 %
zapsáno 12. 6. 1996 vymazáno 20. 9. 2002
Společník
ETA a.s., 00010341
Poličská 444, 539 16 Hlinsko
zapsáno 2. 12. 1999 vymazáno 20. 9. 2002
Podíl
Vklad 13 087 000 Kč
Splaceno 100,00 %
zapsáno 2. 12. 1999 vymazáno 20. 9. 2002
Společník
LIECHTEX ESTABLISHMENT
Eschen, I-E, Handelsgesellschaft, Landstrasse 70, FL-9490, Vaduz, Lichtenštejnské knížectví
zapsáno 20. 9. 2002 vymazáno 12. 12. 2008
Podíl
Vklad 41 000 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100,00 %
zapsáno 20. 9. 2002 vymazáno 12. 12. 2008
Společník
LIECHTEX ESTABLISHMENT
Eschen, I-E, Handelsgesellschaft, Bangarten 22, FL-9490, Vaduz, Lichtenštejnské knížectví
zapsáno 12. 12. 2008 vymazáno 20. 2. 2014
Podíl
Vklad 41 000 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100,00 %
zapsáno 12. 12. 2008 vymazáno 20. 2. 2014
Společník
LIECHTEX ESTABLISHMENT
Eschen, I-E, Handelsgesellschaft, Bangarten 22, FL-9490, Vaduz, Lichtenštejnské knížectví
zapsáno 20. 2. 2014 vymazáno 28. 4. 2016
Podíl
Vklad 20 000 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100,00 %
zapsáno 20. 2. 2014 vymazáno 19. 1. 2016
Podíl
Vklad 20 000 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100,00 %
zapsáno 19. 1. 2016 vymazáno 28. 4. 2016
Společník
LIECHTEX ESTABLISHMENT
Landstrasse 14, Balzers, Lichtenštejnské knížectví
Registrační číslo: FL-0001.025.278-6
zapsáno 28. 4. 2016 vymazáno 10. 12. 2020
Podíl
Vklad 20 000 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100,00 %
zapsáno 28. 4. 2016 vymazáno 10. 12. 2020
Společník
KOMUTEX HYDRAULIK s.r.o., 09607455
Vortová 90, 539 61 Vortová - Vortová
zapsáno 10. 12. 2020 vymazáno 3. 3. 2021
Podíl
Vklad 20 000 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100,00 %
zapsáno 10. 12. 2020 vymazáno 3. 3. 2021

Hodnocení společnosti - KOMUTEX, spol. s r.o.

-
0
+

Sídlo společnosti KOMUTEX, spol. s r.o. na mapě

Údaje o KOMUTEX, spol. s r.o., , IČO: 48151688 byly staženy 11. 8. 2023 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost KOMUTEX, spol. s r.o. sídlí na adrese: .
  • Společnost KOMUTEX, spol. s r.o. má IČO 48151688.
  • Společnost KOMUTEX, spol. s r.o. vznikla 8. 12. 1992.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo