Předplatit časopis Finmag

Jak probíhá daňová kontrola. Praktický průvodce pro podnikatele

Gabriel Pleska
Gabriel Pleska
24. 5. 2024
Vše o...

Kontrola z finančního úřadu může přijít kdykoli. Ani si nemusíte koledovat. Udělají jich kolem deseti tisíc ročně a příště může dojít na vás. Abyste prošli s čistým štítem, musíte mít v první řadě věci v pořádku. Ale rozhodně vám taky pomůže vědět, jak samotná daňová kontrola probíhá a jaká máte práva a povinnosti.

Nevíme, jestli stát našim podnikatelům důvěřuje, snad v tom, že ho uživí, ale rozhodně je prověřuje. Třeba Česká správa sociálního zabezpečení provedla v roce 2022 v českých firmách 64 tisíc kontrol. A to zdaleka není jediný úřad, který se k vám může pozvat a chtít, abyste mu ukazovali dokumenty, předváděli, kde vaši lidé pracují a jak pracují, abyste je nechali prozkoumat, co a z čeho vyrábíte, a podobně.

Vy jste povinni to strpět. Což ale neznamená, že si kontroloři můžou dělat, co chtějí, a že nemáte žádná práva. Postup kontrolujících úřadníků má poměrně jasně daná pravidla, v zákonech je dobře popsáno, co musí splňovat kontroloři, v čem jim kontrolovaní musí a nemusí vyjít vstříc, jak má kontrolování probíhat, jaké z něho mají být výstupy – a v neposlední řadě i to, jak se proti těm výstupům bránit, když s nimi nesouhlasíme.

Obsáhlý přehled připravila ve stostránkové příručce Hospodářská komora. My zkusíme být stručnější a vytáhnout jen to nejdůležitější. Začneme tím u mnoha firem nejobávanějším, tedy úřadem finančním a daňovou kontrolou. 

Kdy přijde daňová kontrola

Kontroly z finančního úřadu se řídí daňovým řádem (zákon 280/2009 Sb.) a obecně kontrolním řádem. Pro vás začínají zahájením kontroly, o kterém byla řeč, pro finančák ale už dřív. Začíná to typicky tím, že objeví nějakou větší nesrovnalost – nezapomínejte, že má přístup k obrovskému množství dat. Kromě vašich přiznání bude mít k dispozici kontrolní hlášení, když platíte DPH, doklady o vývozu i dovozu zboží, vidí do exekucí i do plateb za zdravotní i sociální pojištění.

Na nejasnosti může finanční úřad upozornit i jiný úřad, třeba právě správa sociálního zabezpečení, a samozřejmě může podnět čili udání přijít prakticky od kohokoli. Nejčastěji ale finanční úřad pracuje podle svého plánu. Prověřuje například firmy, kde se uplatňují nadměrné odpočty, firmy, které dlouhodobě vykazují daňovou ztrátu, firmy, kterým lítají hospodářské výsledky nahoru a dolů. A pak obecně firmy, které neplní některé svoje povinnosti, Třeba neodevzdávají dokumenty, výroční zprávy a účetní závěrky.

Kontrola by měla být dopředu jasně vymezená, měli byste tedy vědět, že se bude zabývat třeba tím, jak jste jeden rok přiznávali a platili DPH. Ale když při kontrole úředník zjistí něco, co se mu nezdá, může kontrolu rozšířit. Ať už jde o rozšíření o další období, nebo o jiné daňové povinnosti.

A pozor: kromě daní kontrolují lidi z finančáku taky vaše povinnosti podle zákona o účetnictví.

Kromě finančního úřadu může kontroly provádět taky celní správa nebo obecní úřad (například pokud jde o placení správních poplatků)

Před kontrolou: vyhledávací činnost

Než se úřad ohlásí vám, pravděpodobně už začne s „vyhledávací činností“. To znamená, že si důkladně proklepne, jak plníte daňové povinnosti. Tohle může dělat klidně i bez vás.

Kontrola nezačne kvůli jedné kolonce, která přijde úřadu podezřelá. V takovém případě nejdřív pošle výzvu k odstranění pochybností. Ke kontrole úřad přistoupí, když tuší velký průšvih nebo když se vám jeho pochybnosti nepodaří rozptýlit.

Pak vám úřad oznámí, kdy kontrola začne a jaké mu máte dodat podklady. O zahájení kontroly musí kontrolor vypracovat protokol.

A ještě poznámka: my se snažíme mluvit jako lidi, když ale budete hledat třeba v tom daňovém řádu nebo když na vás bude mluvit kontrolor, je to jazyk svého druhu. Kontrolor je v něm „úřední osoba“. Vy budete „daňový subjekt“.

Naše rada

Pokud nemáte ve firmě vlastního odborníka na daně a účetnictví, určitě neuškodí, když ho zkusíte sehnat teď. Daně nejsou, v Česku zvlášť, jednoduchá věc a dohled profíka vám může hodně usnadnit život a kontrolu zkrátit a dovést k dobrému konci.

Kromě toho můžete plnou mocí někoho pověřit, aby vás při kontrole zastupoval.

Kde daňová kontrola probíhá, jaké máte povinnosti

Kontrolor si může vyžádat nejrůznější dokumenty. Pravděpodobně bude chtít vidět účetnictví, ale vedle toho si může říct o smlouvy, faktury i jiné doklady. Pokud máte dokumenty v pořádku, kontrola by měla dopadnout dobře. Standardně by je měl kontrolor do třicet dní vrátit. Pomoct udržovat papíry (nebo bezpapíry) dobře zorganizované, vám může dobrý fakturační systém. Porovnali jsme pro vás, co můžete mít zadarmo: Faktura online zdarma? Jde to. Nejlepší fakturační programy ve velkém přehledu.

Vaší povinností je nejen podklady poskytnout, ale taky se s kontrolorem dohodnout, jaké bude vhodné místo, kde kontrola může proběhnout co nejefektivněji a nejrychleji. Může to být přímo u vás ve firmě, kde je všecko po ruce. Snad nejčastěji vám ale řeknou, abyste se stavili na pobočce finančního úřadu. Zákon mluví jednoduše o tom, že kontrola se odehrává u vás, nebo na místě, „kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější“.

Finanční úřad má ale taky právo provést takzvané místní šetření. Pak má právo vstoupit do kterékoli nemovitosti, kterou používáte k podnikání. Takže jestli máte sídlo podnikání doma, podívejte se, jestli nedochází kafe.

Zdroj:Finanční správa

Počty daňových kontrol zvětšíte klikem

Ve vašem podniku se smí kontrolor vyptávat, koho chce. Vy mu to musíte umožnit, ale máte právo být každému takovému rozhovoru přítomni. Aby kontrolor věděl, kdo v podniku co dělá, je na vás informovat ho o organizační struktuře, pracovní náplni jednotlivých úseků, o tom, kdo pracuje s účetnictvím a jinými dokumenty.

Kontrolor má poměrně široké pravomoci, kromě toho, co už vyplývá z textu výš, smí například z kontroly pořizovat záznam (zvukem i obrazem), účetní záznamy si může kopírovat, může zjišťovat, co používáte za software, pokud to bude potřebovat k nahlížení do dokumentace, může chtít, abyste mu software dovolili použít. A může si vyžádat vzorky výrobků na expertizu.

Před kontrolou a během kontroly by vám kontrolor měl poskytovat „přiměřené poučení“ o vašich právech a povinnostech, měl by jednat zdvořile, šetrně k vašemu majetku i času a vůbec hospodárně.

Jak daňová kontrola končí a co když nesouhlasíte s výsledky

Když s vámi kontrolor skončí, musí sepsat zprávy o kontrole, do které shrne všechno, co zjistil, a navrhuje další postup. Je to zásadní dokument jak pro finanční správu, která na jeho základě může doměřovat daně a udělovat sankce, tak pro vás.

Zprávu dostanete k vyjádření. Ke zprávě o kontrole a dosavadnímu výsledku kontrolního zjištění, jež obsahuje, se můžete vyjádřit. Zprávu pravděpodobně dostanete osobně, měli byste ji podepsat. Vyjádřit se k ní můžete hned, ale pokud vám doměří daň, smíte si vyžádat k vyjádření lhůtu. Můžete doplnit, co vám přijde podstatné nebo sepsat výhrady. A může se stát, že se na základě vašeho vyjádření zpráva ještě změní.

Pokud u vás kontrola „zjistí pochybení“, úřad pak vydá oznámení o ukončení daňové kontroly a rozhodnutí, ve kterém stanoví, co musíte udělat. Je možné, že bude jen chtít, abyste odstranili zjištěné nedostatky, ale může to být zaplacení doměřené daně případě i úroků z prodlení, pokud nebyla (celá) daň zaplacená k datu splatnosti.

Po vypořádání všech námitek a odvolání je kontrola formálně uzavřena. Finanční úřad vydá konečné rozhodnutí, které je pro daňový subjekt závazné. Toto rozhodnutí může obsahovat i termíny pro splnění uložených povinností nebo úhradu doměřené daně. 

S rozhodnutím můžete vyjádřit neouhlas a do 30 dní proti němu podat odvolání. Když nezabere, poslední možnost je podat správní žalobu. 

FAQ od HK

Jak dlouho trvá daňová kontrola?

Daňový řád přesnou délku nestanoví, neuvádí ani maximální možnou dobu trvání. Postup finančního orgánu však musí být účelný. Jednotliví kontrolující jsou povinni postupovat bez zbytečného odkladu. Délka kontroly se tak bude odvíjet zejména od rozsahu předložených dokumentů a délce zdaňovacího období.

Jak daleko do minulosti může daňová kontrola sahat? Jsou finanční orgány oprávněny vyžadovat účetní doklady za celou dobu podnikání?

Podle daňového řádu daň nelze stanovit po uplynutí tříleté lhůty od podání řádného daňového přiznání. Při daňové kontrole tak budou finanční orgány, nestanoví-li zákon jinak, vyžadovat doklady nejdéle za dobu tří let. Obecná tříletá lhůta může být za zákonem stanovených podmínek prodlužována, nesmí však překročit 10 let.

Jaké účetní doklady se nejčastěji kontrolují při kontrole daně z příjmů? Finanční orgány se zaměřují zejména na oprávněnost odpisů, opravné položky, správnost účtování nákladů a výnosů a vytváření hmotných rezerv. Rozsah kontroly je vždy vymezen v oznámení o zahájení kontroly.

Zdroj: Kontroly pod kontrolou. Příručka Hospodářské komory pro podnikatele

Zaujali jsme vás? Pokračujte...

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne? Čtěte v novém Finmagu

Je sport dobrý byznys? Bezpochyby. Když ale je řeč o olympiádě, není to tak jednoznačné. Pořadatelská města totiž stále víc a víc prodělávají. I miliardy dolarů.

Finmag předplatnéZdroj: Finmag

SPORTEM K BYZNYSU

Nejlépe placení sportovci? Michael Jordan, Tiger Woods, Christiano Ronaldo… • Proč se olympiáda stala globálním černým Petrem? • Jak se vrcholový závodník stane vrcholovým manažerem

BYZNYS JE HRA

„Nenapadlo by mě takovou firmu rozjíždět, kdybych neměl ADHD,“ říká Rosťa Novák o úspěšném Cirku La Putyka. • Proč Elonu Muskovi už není do smíchu • Zachránili barokní skvost, teď chtějí manželé Lazarowitz svůj zámek odkázat státu

Často kladené otázky

  • Daňová kontrola ve firmě probíhá tak, že finanční úřad prověřuje účetní a daňové doklady, aby ověřil správnost a úplnost daňových přiznání. Kontrola může zahrnovat návštěvu kontrolorů přímo ve firmě, kde se zaměřují na konkrétní oblasti, jako jsou příjmy, náklady a DPH. Firmy by měly mít dokumenty připravené a spolupracovat s kontrolory, aby minimalizovaly riziko sankcí.

  • Při daňové kontrole je nezbytné mít připravené klíčové dokumenty, jako jsou daňová přiznání, účetní závěrky, faktury, bankovní výpisy a smlouvy. Dál doklady o příjmech a výdajích, mzdové listy a evidenci DPH. Správná a kompletní dokumentace může výrazně usnadnit průběh daňové kontroly a minimalizovat riziko sankcí.

  • Během daňové kontroly má podnikatel několik povinností, které musí dodržovat. Musí poskytnout finančnímu úřadu veškeré požadované dokumenty a účetní záznamy, relevantní pro kontrolované období. Podnikatel je povinen spolupracovat s kontrolory, odpovídat na jejich dotazy a umožnit jim přístup k potřebným informacím.

  • Pokud nesouhlasíte s výsledky daňové kontroly, můžete se bránit podáním námitek nebo odvoláním proti rozhodnutí finančního úřadu. Je důležité dodržet lhůty stanovené zákonem, obvykle 30 dní od doručení rozhodnutí. Konzultace s daňovým poradcem může zvýšit šance na úspěch.

Ohodnoťte článek

-
4
+

Sdílejte

Diskutujte

Vstoupit do diskuze
Gabriel Pleska

Gabriel Pleska

Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz.

Související témata

byrokraciedanědaňové přiznánídoměření daněfinanční správafinanční úřadkontrolapodnikáníPodnikavé ČeskopokutyVše o...

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne?

Koupit nejnovější číslo