Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Už jste se přiznali k dani z nemovitých věcí? Máte poslední den na nápravu, pozor na novinky

Michal Hron
Michal Hron
31. 1. 2024
 10 408
Vše o...

Daňové změny se v roce 2024 nevyhnuly ani dani z nemovitých věcí, která se přímo či nepřímo dotýká i řady podnikatelů. Novelizace příslušných zákonů přináší části poplatníků povinnost nově podat přiznání, byť dosud nemuseli. A části naopak nově umožňuje žádat o osvobození. Co vše se v dani z nemovitých věcí mění a kdo by měl zbystřit? Tady je přehled.

Co vše se mění v dani z nemovitých věcí

Jedním slovem se toho mění „hodně“. Změny v dani z nemovitých věcí se v roce 2024 dotknou drtivé většiny poplatníků, ať už stávajících, nebo těch nových. Povětšinou budou znamenat navýšení plateb, v některých případech ale mohou současní plátci daně naopak „spadnout“ do nových pravidel pro osvobození z daně z nemovitých věcí (viz samostatný bod přehledu zde).

V první řadě se ovšem mění samotná výše daně; v průměru se od 1. ledna 2024 navyšují sazby daně z nemovitých věcí zhruba o 80 % oproti roku 2023. Na druhou stranu je zrovna tohle změna, která po současných poplatnících nežádá žádný aktivní zásah; novou sazbu daně vám vyměří správce daně automaticky. Vzhledem ke složitosti celého systému, kdy si výši daně může každá obec upravit pomocí místních koeficientů, je to vlastně velmi vítaný benefit.

Aktivní přístup je naopak potřeba v případech, kdy jste nějakou nemovitost v předchozím roce nově nabyli. To ale není novinka letošního roku, povinnost přiznat se k dani z nemovitých věcí pro prvoplátce je esenciálním pravidlem celého systému. V některých případech je ale nově nutné podat daňové přiznání, aniž by se z vašeho pohledu něco nezměnilo (viz další bod přehledu).

Kdo by snad prahl po konkrétních sazbách navýšení u jednotlivých druhů nemovitostí, které vyplývají ze změn v rámci konsolidačního balíčku, finanční správa přichystala ucelený přehled změn v tomto dokumentu. Najdete tu tabulky jednotlivých sazeb i vysvětlení toho, jak fungují ony zmíněné místní koeficienty. Přehled místních koeficientů najdete na této stránce.

Nejzazší termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí je každý rok 31. leden. V našem případě tedy dnes. Pokud tak z přehledu usoudíte, že se na vás povinnost vztahuje, podání přehledu učiňte ideálně elektronicky přes portál Moje daně. Pamatujte, že jako podnikatel s povinně založenou datovou schránkou máte nově povinnost podat přiznání elektronicky.

TIP: Nestíháte? Vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí můžete nechat i na jiných (Cena služby od 499 Kč, provozuje společnost Neotax na portále OnlinePriznani.cz)

Kdy musíte podat přiznání k dani z nemovitých věcí

Vedle obsáhlého přehledu všech změn zákona o dani z nemovitých věcí přichystala finanční správa také zjednodušený přehled toho, kdo letos musí daňové přiznání bezpodmínečně podat. Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí jste v roce 2024 povinni podat, pokud:

 1. vlastníte garáž, která je v katastru nemovitostí jako garáž i zapsána, měli byste si včas zkontrolovat, zda ji jako garáž i daňově přiznáváte. Pokud ne, musíte podat daňové přiznání a uvést ji jako garáž. Nově totiž garáž nelze zdaňovat podle způsobu faktického užívání, tedy například jako sklad ovoce a tedy jako příslušenství k obytnému domu, ale je nutné řídit se tím, jak je zapsaná v katastru nemovitostí.

  A platí to i opačně: garáž zapsaná v katastru nemovitostí jako ostatní zdanitelná stavba musí být v daňovém přiznání takto i uvedena. Pokud takovou stavbu přiznáváte jako garáž, musíte daňové přiznání podat znova a správně. U garáží neevidovaných v katastru nemovitostí se nic nemění.

 2. jste získali stavební pozemek, nebo už stavíte budovu (například rodinný dům) na pozemku, kde už jiná budova stojí. V takovém případě vám vzniká povinnost podat daňové přiznání a pozemek v rozsahu budoucí stavby zdanit vyšší sazbou pro stavební pozemky. Nově už tedy není rozhodující, zda na stejném pozemku stojí i jiná budova.

 3. vlastníte pozemek, který v katastru nemovitostí není evidován jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, a na němž je zpevněná plocha. Tento bod se týká například zemědělců, kteří mají zpevněnou plochu pro parkování traktorů na orné půdě, případně pozemků v obchodním majetku, na kterých se zpevněná plocha nachází. Tuto část pozemku je pak nově nutné přiznat a zdanit vyšší sazbou pro druh pozemku zpevněná plocha.

 4. užíváte pozemek, který je v majetku Státního pozemkového úřadu, a nemáte s tímto úřadem uzavřenou nájemní nebo pachtovní smlouvu.

 5. užíváte pozemek, stavbu nebo jednotku, které jsou v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bez ohledu na to, zda za tímto vztahem stojí nájemní či pachtovní smlouva. Vyňaty jsou z této povinnosti budovy a jednotky určené pro bydlení.

 6. užíváte budovu nebo jednotku, jejíž vlastník není znám. V takovém případě jde daňová povinnost nově za vámi.

 7. pronajímáte v obytném domě místnost a zároveň s tím poskytujete další služby, například úklid, snídaně a podobně. Typicky tedy v případě, kdy pronajímáte část bytu či domu na platformách typu Airbnb. V takovém případě na tuto místnost (či místnosti) musíte uplatnit zvýšení daně.

 8. vlastníte pozemek jiného druhu než lesní pozemek, ale nachází se na něm lesy hospodářské pod vlivem imisí, zařazené do pásma ohrožení „A a B“. V tomto případě je nutné podat přiznání z toho důvodu, že zde pozbývá platnosti nárok na osvobození.

 9. vlastníte budovu, ve které je provozována dětská skupina. V tomto případě si naopak nárok na osvobození od daně můžete nově uplatnit.

 10. vlastníte pozemek, který se nachází v národním parku v zóně přírodě blízké. I v tomto případě si nově můžete uplatnit nárok na osvobození (nově se vztahuje i na pozemky v národním parku v zóně přírodě blízké).

Kdy nemusíte podávat přiznání k dani z nemovitých věcí

V dalším bodě se blíže podívejme na situace, kdy naopak nemusíte nic dělat a veškeré změny ve vaší povinnosti ve vztahu k dani z nemovitých věcí za vás vyřeší úřady. Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí tedy podávat nemusíte, pokud:

 1. se vás týká pouze zvýšení sazeb daně. Nepřekvapivě si tuto situaci pohlídá sám úřad, který vám daň přepočítá s novými sazbami a v termínu pro její placení (typicky květen) vám sdělí její novou výši

 2. se mění místní koeficienty, které si stanovují jednotlivé obce zvlášť. Ani v tomto případě není třeba žádného aktivního zásahu z vaší strany, finanční úřad vám daň novými koeficienty přepočítá. (TIP: Zajímá vás konkrétní výše místních koeficientů ve vaší obci? Zde máte tu možnost).

 3. vlastníte rybník k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb. Takovýto typ pozemku není od roku 2024 předmětem daně, finanční úřad tyto rybníky pouze z vyměření na rok 2024 vyjme a sdělí vám novou výši daně.

 4. vlastníte pozemky ostatních ploch, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako neplodná půda, mez, stráň, zamokřená plocha a zeleň. Ty mají novou nižší sazbu daně 0,08 Kč za jeden m² a v daňovém přiznání se budou nově uvádět pod předmětem daně „W“. O toto převedení se finanční úřad postará sám a novou výši daně vám opět včas a řádně sdělí.

 5. vlastníte pozemky ostatních ploch, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako jiná plocha. Ty se v daňovém přiznání budou nově uvádět pod předmětem daně „Q“, o což se opět postará sám úřad.

 6. vlastníte budovu pro rekreaci, ale v katastru nemovitostí je uvedená například jako obytný dům, protože máte v této budově nahlášeno trvalé bydliště. Podobně jako u problematiky garáží se i zde formálně sladí pohled daňové povinnosti s tím, jak je budova uvedena v katastru. Platí to i pro příslušenství těchto budov. Na rozdíl od garáží se však o všechny tyto změny finanční úřad postará sám. Pokud naopak vlastníte rodinný dům a užíváte ho pro rekreaci nebo vlastníte stavbu neevidovanou v katastru nemovitostí a užíváte ji k rekreaci, nic se nemění.

 7. vlastníte skládky odpadu či pozemky a stavby sloužící výlučně odpadovému hospodářství. Pro tyto pozemky a stavby s rokem 2024 končí osvobození od daně a finanční úřad vám novou výši daně sám vyměří.

 8. jste dosud platili z důvodu přiznání spoluvlastnického podílu na nemovité věci 50 Kč a nově budete platit 90 Kč.

Jak a kde podat přiznání k dani z nemovitých věcí

Termín podání daňového přiznání je zpravidla do 31. ledna zdaňovacího období. Daňové přiznání se podává na zdaňovací období, jinými slovy „dopředu“. Například pokud jste koupili pozemek v roce 2023, máte povinnost podat daňové přiznání na rok 2024. Pro podnikatele platí povinnost podávat daňová přiznání elektronicky, ideálně přes portál Moje daně.

Pokud už jste jednou daňové přiznání podali a za dané zdaňovací období se nic nezměnilo, nemusíte (s výjimkou výše popsaných případů) daňové přiznání podávat znovu. Naopak v případě, že se ve vašem vlastnickém portfoliu mění jen část věcí, můžete podat i jen dílčí daňové přiznání. Daňové přiznání se podává podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň vyměřována.

Promo

Informace

Přiznáváte se? Využijte chytré formuláře, které vás při vyplňování samy povedou. Nebo si rovnou domluvte spolehlivého poradce:

Pokud se vás týká jen nová výše daně z nemovitých věcí, úřady vám ji včas (nejpozději však do 22. května daného roku) sdělí, a to elektronicky. Lehce matoucí může být pravidlo, že u podnikatelů, kteří mají vedle povinně zřízení datové schránky pro podnikající osoby zřízenu i osobní datovou schránku, dorazí tato informace přednostně právě do osobní schránky.

Platební údaje se poplatník dozví z průvodního dopisu od finančních úřadů. V případě, že daň přesáhne v celkovém úhrnu 5 000,- Kč, máte možnost ji rozdělit do dvou stejných plateb.

Nestihli jste snad některý z výše uvedených termínů? Pak vám hrozí sankce, jejichž výši si můžete orientačně spočítat v naší kalkulačce Penále za pozdní podání daňového přiznání:

Kalkulačka: sankce za pozdní podání přiznání k dani

Užitečné zdroje a odkazy

Řadu užitečných odkazů jsme už zakomponovali do samostatných bodů výše, jelikož ale platí, že opakování je matkou moudrosti, sesumírujeme je i zde. A přidáme nové.

Našli jste v článku chybu? Dejte nám vědět, abychom ji mohli opravit. Děkujeme!

Daňové přiznání online

Zaujali jsme vás? Pokračujte...

Přišla zima a s ní i nový Finmag. Co v něm najdete?

Kam kráčí nakladatelé? Český knižní trh je v dobré kondici. Nulová DPH na knížky ale cenovky na pultech nejspíš nezmění. Co bude s ušetřenými penězi?

Finmag předplatnéZdroj: Finmag

KNIHY JSOU BYZNYS

• Jak zacloumal knižním trhem nástup komiksu? • Proč si za sebe slavné osobnosti nechávají psát knihy? • Investice do knih se vyplatí, ale pro byznys se to dělat nedá.

BYZNYS JE HRA

• Než úspěšní podnikatelé zestárnou, musí vyřešit, co bude dál. Kdo převezme Pradu? • Hřbitovy mají problém: Velká poptávka nepřináší víc peněz. • Kolik platů stojí byt?

Ohodnoťte článek

-
2
+

Sdílejte

Diskutujte

Vstoupit do diskuze
Michal Hron

Michal Hron

Šéfredaktor webu Finmag.cz. Novinář s dlouholetou praxí z největších českých médií, milovník moderních technologií i přístupů, ale i čisté nedotčené přírody. Po krachu vydavatelství Mladá fronta přešel... Více

Související témata

byrokraciebyznysdaň z nemovitých věcídaněDaně 2024nemovitostipodnikáníPodnikavé ČeskoVše o...
Daňové přiznání online

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo